12 september 2019 9:00 - 16:15

Leergang autismespectrumstoornissen (5 dagen)

12 september 2019 / 26 september 2019 / 10 oktober 2019 / 24 oktober 2019 / 07 november 2019

Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt.
Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk.

Met betrekking tot autisme bestaan verschillende theorieën: de theory-of-mind, de theorie van de centrale coherentie en de theorie van de planning and executive function.
Ieder van deze theorieën verklaart een aspect van autisme.
Omdat blijkt dat het niet gaat om één plaats in de hersenen waar het anders functioneert met autisme, maar om een anders functioneren van de hersenen als geheel is het nodig om een omvattender kader te bieden. De theorie van het socioschema tracht dat te bieden.
Een omvattend kader waarin alle verschillende aspecten van autisme een plaats vinden, van het moeilijk in kunnen schatten van sociale interactie tot en met obsessies.
Dit model tracht autisme van binnen uit te begrijpen en biedt handvatten voor diagnostiek en behandeling, maar vooral de dagelijkse praktijk van de opvoeding.
In de theorie van het socioschema worden autismespectrumstoornissen geplaatst in een ontwikkelingsperspectief. Het gaat uit van een versnelde en vertraagde ontwikkeling tegelijk.

Ieder mens met autisme vertoont een regenboog aan mentale leeftijden door de dag heen: de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person.
Het is niet eenvoudig om alle leeftijden die door de dag heen zich voordoen te onderscheiden en daar het juiste opvoedingsantwoord op te geven.

Er is aandacht voor de DSM-5 en diens problemen en voor het QAP, Quasi Autistisch Patroon. Het maken van het onderscheid aanleg-omgeving bij de ontwikkeling van autisme van groot belang.
Het maken van dit onderscheid heeft belangrijke gevolgen voor de hulp en opvoeding.
Is een problematiek aanleg-gestuurd, dan zal men meer gericht moeten zijn op een leren omgaan met de problematiek.
Is het daarentegen meer omgeving-gestuurd, dan zal de men meer gericht kunnen zijn op het wegnemen van de belemmering die het gedrag in stand houdt.
Het heeft directe consequenties voor het praktisch handelen met mensen met autisme.

Werkvorm
De leergang bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur, verdeeld over vijf dagen.
Deze dagdelen worden gebruikt om de stof te verdiepen en er mee vertrouwd te raken.
Uitgangspunt is dat een van de boeken (Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief) van te voren gelezen is.
Het huiswerk bestaat uit het lezen van het materiaal en uit het oefenen van de theorie in de eigen leef- en werksituatie aan de hand van eenvoudige opdrachten.
Het is niet de bedoeling stress te veroorzaken bij deelnemers, maar volledige participatie in luisteren, denken en deelnemen mogelijk te maken!
Geen rollenspelen. Het zijn interactieve colleges waar casussen ingebracht kunnen worden en de koppeling vanuit wetenschap naar de praktijk de rode draad is.

Het doel is dat mensen meer inzicht krijgen en vooral er mee aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse leven en de dagelijkse praktijk.

Programma

Onderdelen in het programma omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

 • Algemeen: aanleg versus omgeving, consequenties voor autisme. 
 • Opdracht: Observeer om je heen. Bekijk gedrag vanuit het perspectief aanleg versus omgeving.
 • Autistische stoornissen, het socioschema en de TOM. 
 • Opdracht: Onderzoek de ik-anderdifferentiatie van mensen om je heen met betrekking tot één, beperkt onderwerp.
 • Gespreksvoering met mensen met een autistische stoornis. 
 • Opdracht: Oefen specifiek doorvragen met een kind tussen 6 tot 8 jaar.
 • Sociale vaardigheden en Theory-of-mind. 
 • Opdracht: Observeer bij een kind zijn of haar sociale vaardigheden bij het binnenkomen in een nieuwe situatie.
 • Weerstand tegen verandering. 
 • Opdracht: Observeer weerstand tegen 'moeten' bij een puber en een volwassene.
 • Angst, obsessies en rituelen. 
 • Opdracht: Observeer of er rituelen in gedrag te ontdekken zijn bij een persoon/kind die angstbezwerend werken.
 • Agressie. 
 • Opdracht: Observeer de functie van agressie als angstbezwerend.
 • Sociale angst. 
 • Opdracht: Observeer het gevolg van veiligheid bieden bij sociale angst.

Website

https://www.delfosacademy.com/aanbod/31/21/1341/leergang-autismespectrumstoornissen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mailing_8290