• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

Jeugdzorg

In 2015 is het nieuwe jeugdstelsel ingevoerd en de Jeugdwet van kracht geworden. Gemeenten hebben hiermee een andere rol en verantwoordelijkheid gekregen voor de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Vaktherapeuten hebben te maken met deze ontwikkeling. Denk aan de norm van de verantwoorde werktoedeling en registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJeugd).
 

Rol en verantwoordelijkheden gemeente

Gemeenten hebben sinds 2015 de rol van opdrachtgever, inkoper en regisseur van jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij zijn verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Dit betreft alle vormen van jeugdhulp en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten werken voor jeugdhulp samen in 42 regio’s. Daarnaast wordt er bovenregionaal samengewerkt, vooral voor de inkoop van landelijke, zeer specialistische zorg. Meer informatie over gemeenten, kwaliteit en toezicht vind je hier.
 

Kwaliteitseisen vanuit de Jeugdwet

De Jeugdwet heeft tot doel de kwaliteit van hulp verder te verbeteren. Gemeenten dragen hieraan bij door in te zetten op professionele hulpverlening: hulp door professionals die vakbekwaam zijn, die zich continu ontwikkelen, die werken volgens professionele standaarden en die de samenwerking zoeken met andere professionals en vrijwilligers als dat nodig en mogelijk is. De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners.
 

Norm van de verantwoorde werktoedeling

Een van de verplichtingen is werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. Op basis van het principe 'pas toe of leg uit' dienen werkgevers werk toe te delen aan in het SKJeugd óf in het BIG-register geregistreerde jeugdprofessionals, tenzij zij kunnen verantwoorden dat toedeling van het werk aan niet-geregistreerde jeugdprofessionals de kwaliteit niet nadelig beïnvloedt of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. Als vaktherapeut val je onder deze 'tenzij'-regeling. Je hoeft je wettelijk gezien dus niet te registreren bij SKJeugd en ook niet te vooraanmelden. Dit voor zover je ook feitelijk als vaktherapeut werkzaam bent. Zodra je werkzaam bent als jeugdhulpwerker of jeugdhulpverlener en dus ook rechtstreeks (niet onder eindverantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar) bemoeienis hebt met de toewijzing van jeugdzorg (indicatie), moet je wel geregistreerd zijn. Meer informatie over het werken volgens de norm vind je in het Kwaliteitskader Jeugd.
 

Registratie of vooraanmelding bij SKJeugd

Het is wettelijk gezien niet verplicht om je als vaktherapeut bij het SKJeugd te registreren of te vooraanmelden. Omdat er toch gemeenten en instellingen zijn die registratie bij SKJeugd afdwingen, hebben we als FVB met SKJeugd afgesproken dat vaktherapeuten de mogelijkheid krijgen om mee te doen in de vooraanmelding. Als FVB roepen we je op om dit te doen. Op deze manier komt in beeld hoe groot de groep vaktherapeuten is binnen dit werkveld. Bovendien kun je via de vooraanmelding aan gemeenten en instellingen laten zien dat je bekend bent bij SKJeugd.

De brochure ‘Beroepsregistratie en vooraanmelden’ is bedoeld om gemeenten en instellingen te wijzen op het feit dat registratie en vooraanmelding niet nodig is voor vaktherapeuten. Kom je als vaktherapeut in de knel omdat je gedwongen wordt tot registratie en je hebt een erkende opleiding gevolgd die niet op het overzicht voorkomt? Dan kun je een beroep doen op de hardheidsclausule. Neem in dat geval contact op met het FVB-kantoor, Irene Rentenaar (directeur), e-mail: i.rentenaar@vaktherapie.nl. Als FVB hebben we samen met BPSW (beroepsvereniging voor sociaal werkers, voorheen NVvMW) en SKJeugd afspraken gemaakt hierover.
 

Nieuwe registratie-eisen SKJeugd

In het kader van het project 'Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming' wordt op dit moment gewerkt aan de beroepsregistratie en herregistratie. In deze fase moet opnieuw bezien worden of de erkende opleidingen vaktherapeutische beroepen in voldoende mate opleiden tot de beroepscompetenties die gedefinieerd zijn voor de registratie in het SKJeugd. Afgesproken is dat we als FVB tijdig betrokken worden bij dit project om zo te waarborgen dat alle opleidingen vaktherapeutische beroepen meegenomen worden en niet alleen de vaktherapeutische opleidingen in het sociaal domein. Wel kan de conclusie zijn dat voor vaktherapeuten die in de jeugdzorg werken en die zich willen registreren bij het SKJeugd, aanpassingen van of aanvullingen op de opleidingen vaktherapeutische beroepen moeten komen.
 

Toekomstige vrijwillige registratie SKJeugd

Het bovenstaande betreft de wettelijk verplichte registratie. Hiernaast speelt het marktmechanisme. Als er een register voor iets is, ontstaat er ook een registratiedrang/-dwang. Als FVB verwachten we dat ook ouders die particulier, dus voor eigen rekening, hulp zoeken voor hun kind, straks op zoek gaan naar vrijgevestigde vaktherapeuten die een SKJeugd-registratie hebben, omdat dit register er nu eenmaal is en ze vanzelfsprekend het beste voor hun kind willen. Als ouders zullen ze niet bekend zijn met het feit dat deze registratie alleen voor bepaalde situaties en beroepsgroepen geldt. We verwachten als FVB samen met een aantal andere beroepsorganisaties die onder de 'tenzij'-regeling vallen, een marktverstorende werking van het SKJeugd. In dit kader hebben we de volgende zaken geregeld:

  1. Bij de monitoring in het kader van het project 'Professionalisering Jeugd' wordt onderzocht of dit effect ook feitelijk optreedt.
  2. Mogelijkheid tot vooraanmelding bij SKJeugd voor vaktherapeuten.

De FVB heeft 2 jaar geleden al contact opgenomen met SKJeugd om te kijken of er in de toekomst mogelijk een private (niet wettelijke) kamer vaktherapeuten kan komen binnen SKJeugd. Om een beeld te krijgen van het aantal therapeuten dat hier mogelijk een belang bij heeft, is de vooraanmelding opengesteld voor vaktherapeuten. Vandaar dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk vaktherapeuten (inclusief speltherapeuten) zich vooraanmelden. Hoe groter de aantallen, hoe meer druk we kunnen uitoefenen.

 

Handige documenten

 

Handige linken