Hervormingagenda Jeugd in gedrang

14 januari 2022

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft op haar extra ALV van donderdag 13 januari jl een resolutie aangenomen waarin wordt voorgesteld 'de vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda Jeugd per heden op te schorten'. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, waar de FVB een onderdeel van is, clientorganisaties en brancheorganisaties richten zich daarom in een gezamenlijk statement tot alle andere partijen die betrokken zijn bij het vijfhoek-overleg Hervormingsagenda, inclusief het Rijk en nieuwe staatssecretaris.

Net als de VNG zijn wij van mening, dat de in het coalitieakkoord aangekondigde extra korting op het financiële kader voor de jeugdhulp een ernstige inbreuk maakt op de door Rijk en VNG gemaakte financiële afspraken. Opnieuw dreigen de kwetsbaarste jeugdigen en hun ouders de rekening gepresenteerd te krijgen van een nog niet voldragen stelsel en politiek getwist.

Het niet nakomen van de afspraken met de gemeenten door het (nieuwe) kabinet bedreigt nu ernstig het overleg om het jeugdhulpstelsel te verbeteren, gespecialiseerde zorg te kunnen garanderen, wachtlijsten aan te pakken en maatwerk te blijven leveren aan jongeren en hun ouders. Wij zijn hierover teleurgesteld en we begrijpen de stap van de VNG, maar achten het zelf noodzakelijk om, gezien de urgente problematiek in de jeugdhulp, verder te gaan met het inhoudelijk uitwerken van de Hervormingsagenda en wij blijven dat ook de komende tijd voortzetten.

Zonder een actieve rol van gemeenten wordt het maken van afspraken over organisatie, kwaliteit en beschikbaarheid van jeugdhulp rond een inhoudelijke transformatie van de jeugdhulp ernstig bemoeilijkt. Wij roepen het Rijk en de VNG dan ook op om tot een zeer snelle oplossing te komen.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht