FBZ | Vastlopen overleg nieuw pensioenstelsel: wat is er precies gebeurd?

29 november 2018

Er is afgelopen periode veel gezegd en geschreven over het vastlopen van het overleg over een nieuw pensioenstelsel tussen werknemers, werkgevers en het kabinet. Het beeld dat ontstaat is dat partijen naar elkaar wijzen als schuldige voor het vastlopen. Maar het is lastig om te volgen wat er nou precies is gebeurd en wat de gevolgen zijn. Terwijl dit pensioen juist voor jou als vaktherapeut van belang is! Hieronder geeft FBZ kort weer wat nu precies het punt van discussie is. FBZ behartigt namens de FVB onder andere de belangen van vaktherapeuten in loondienst. 

Nieuw pensioenstelsel
Al meer dan zeven jaar praten werkgevers en werknemers over een nieuw pensioenstelsel. Het huidige stelsel behoort nog steeds tot de top van de wereld, maar door het toenemen van de levensverwachting, het strengere beleid van De Nederlandse Bank en het afnemen van het vertrouwen in het pensioenstelsel is er dringend behoefte aan herziening. Zolang er geen akkoord is over het pensioen, kunnen de pensioenen van gepensioneerden en werknemers die nu pensioen opbouwen in veel gevallen niet geïndexeerd worden. Sommige fondsen moeten zelfs binnenkort gaan korten. Het draagvlak bij deelnemers komt verder onder druk te staan, omdat werknemers niet goed weten wat zij uiteindelijk aan pensioen krijgen en er ongelijkheid is tussen jongere en oudere generaties. Alle plannen hebben ten doel deze punten aan te pakken. Omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is, maken werkgevers en werknemers hierover afspraken. De overheid maakt een gunstige regeling mogelijk door dit met wetgeving te faciliteren.

Aanvullende punten vanuit de werknemersorganisaties
Het is de wens van FNV, CNV en VCP (die aan deze overlegtafel de werknemers in Nederland vertegenwoordigen) om ook nog andere onderwerpen die een relatie hebben met het pensioen te bespreken. Zij willen graag een aanpassing van het tempo waarop de AOW-leeftijd stijgt en een oplossing voor het toenemende aantal zzp’ers dat zelf geen pensioen opbouwt. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie, omdat de zzp’er daarmee goedkoper wordt. Daarnaast willen zij dat de boete die de werkgever moet betalen wanneer iemand met een regeling eerder stopt met werken (de zogenoemde ‘vroegpensioen boete’, vaak voor zware beroepen), wordt afgeschaft. Het zijn met name deze punten waarop het overleg is stukgelopen.

FBZ onderschrijft de noodzaak om duidelijke afspraken te maken voor mensen in zware beroepen. De zorgsector is een van de sectoren waar het aantal arbeidsongeschikten boven de 60 jaar het hoogste is. De vroegpensioenboete en de stijging van de AOW-leeftijd zijn daarom essentiële onderwerpen om overeenstemming over te bereiken. FBZ is het ook eens met de stelling dat oneerlijke concurrentie tussen zzp’ers en werknemers onwenselijk is en voorkomen moet worden.

Daarnaast zijn er veel onderwerpen die technisch van aard zijn en waar weliswaar globale afspraken over zijn gemaakt, maar die met name de werknemersorganisaties onvoldoende garantie geven dat de kosten die daarmee gepaard zijn eerlijk verdeeld worden. De overgang van het oude naar het nieuwe stelsel kan 60 tot 100 miljard euro gaan kosten. Er zijn echter geen harde afspraken wie die kosten gaan dragen. Als daar geen afspraken over gemaakt worden zullen werkgevers en werknemers hiervoor een oplossing moeten vinden. Dan is er een grote kans dat werknemers hier een flinke rekening voor gepresenteerd krijgen.

Snel duidelijkheid nodig
FBZ vindt boven alles dat er snel duidelijkheid moet komen over de toekomst van ons pensioen. De onzekerheid die al jaren duurt, is zeer onwenselijk. Daarom roept FBZ partijen op het overleg zo snel mogelijk te hervatten. Er moet snel een helder akkoord komen, zonder losse eindjes, dat een solide basis biedt voor een goede pensioenvoorziening voor alle werknemers. Met oplossingen voor de door de werknemers ingebrachte aanvullende punten.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht