• Beeldende therapie
 • Vaktherapie
 • NVPMKT

Cao

 1. 03 december 2015
  Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg voorgelegd aan achterban
  Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Leden hebben het laatste woord, daarom ligt dit resultaat de komende weken voor aan de achterban. De FVB vormt samen met 17 andere beroepsverenigingen werknemersorganisatie FBZ. FBZ voert namens al deze verenigingen de onderhandelingen. Komende weken...
 2. 22 december 2015
  Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao Jeugdzorg
  FBZ heeft met de andere werknemersorganisaties na 11 onderhandelingsronden een onderhandelaarsakkoord gesloten met Jeugdzorg Nederland. Er is lang en intensief onderhandeld voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. Belangrijke factor hierin is dat de sector naast bezuinigingen en de transitie met financiële onzekerheden te maken heeft.  ...
 3. 22 december 2015
  Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
  FVB-leden die onder de Cao Gehandicaptenzorg vallen en leden van andere beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de FBZ, hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat in november 2015 werd bereikt. Ook andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de weg vrij is voor een nieuwe cao. In het onderhandelingsresultaat dat FBZ en...
 4. 19 april 2016
  Cao GGZ nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers
  Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenehid is de Cao GGZ 2015-2017 algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor zijn de cao-bepalingen van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de GGZ-sector.   Alle werknemers bij GGZ-instellingen vallen hierdoor onder deze cao. Werkgevers die onder de werkingssfeer van...
 5. 17 november 2016
  Cao VVT: ledenraadpleging over eindbod werkgevers
  Na een aantal maanden onderhandelen over een nieuwe Cao VVT hebben de werkgevers in oktober 2016 een eindbieding gedaan. Er zijn vier werknemersorganisaties betrokken bij de Cao VVT. Deze gaan elk op eigen wijze met deze eindbieding om: FBZ onderhandelt onder andere names de FVB en beschouwt het als een eindbod en heeft dit inmiddels aan de...
 6. 17 november 2016
  Cao Jeugdzorg: onderhandelingen nieuwe cao gestart
  De huidige cao loopt eind december 2016 af. In oktober 2016 kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te overleggen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens het overleg zijn de inzetten uitgewisseld van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en de drie betrokken werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn. FBZ voert...
 7. 06 december 2016
  Achterban stemt in met nieuwe Cao VVT
  Een meerderheid van de leden van de FBZ-verenigingen heeft ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao VVT. FBZ onderhandelt onder andere namens ons als FVB. Ook de leden van CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en van werkgeversverenigingen ActiZ en BTN hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze loopt van 1 april 2016 tot en met 31...
 8. 09 februari 2017
  Overleg over nieuwe cao GGZ is gestart
  Het overleg voor een nieuwe cao GGZ is op 23 januari jl. gestart. FBZ voert namens ons als FVB en de andere aangesloten partijen deze gesprekken en de onderhandelingen. Samen met andere werknemersorganisaties heeft FBZ de gezamenlijke inzet voorafgaand aan dit gesprek neergelegd. Het gaat hierbij om het beperken van de werkdruk en de...
 1. Op grond van de WOR is het de bevoegdheid van de bestuurder en de ondernemingsraad om afspraken te maken inzake functiewaardering en beloning (artikel 27). Dit is instemmingsplichtig en derhalve kan de werkgever nooit eenzijdig handelen als hij de behoefte heeft zaken (nader) te regelen. De ondernemingsraad dient altijd partij te zijn.In ditzelfde artikel 27 is in lid 3 het volgende geregeld: "De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst, dan wel in een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan." Hiermee wordt geregeld dat wanneer op cao-niveau afspraken zijn gemaakt, deze afspraken voor gaan op de WOR en derhalve de bevoegdheden van de lokale bestuurder en de ondernemingsraad overstijgen. Dit betekent in elk geval dat de werkgever geen andere afspraken kan maken met de ondernemingsraad dan in de cao is geregeld. De rol van de ondernemingsraad is in deze in de cao beperkt tot toetsen of is voldaan aan de criteria voor het starten van de herziening van een totaal functiehuis en/of het format van beschrijvingen.

 2. Wat de FBZ betreft kan een werkgever zich er niet zomaar op beroepen dat hij nergens aan gehouden zou zijn, omdat het in de cao nog niet geregeld was ten tijde van het starten van het traject. Dit geldt met name voor het bieden van een bezwaarmogelijkheid. De afspraak is in alle cao's opgenomen zónder een toekomstige ingangsdatum. Een toekomstige ingangsdatum zou de indruk hebben kunnen wekken dat voorafgaand hieraan de arbeidsrechtelijke en overige cao- kaders volgens cao-partijen niet zouden hebben gegolden. Wel hebben sociale partners aangegeven begrip te hebben voor reeds gestarte trajecten en hier (waar mogelijk) pragmatisch mee te willen omgaan.Als je van mening bent dat dit binnen jouw organisatie niet correct is verlopen, dan kun je dit aan je beroepsvereniging kenbaar maken.

 3. In het kader van het regulier onderhoud van het functiehuis kregen instellingen de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen de behoefte functies (geheel) opnieuw te beschrijven (herbeschrijving) zonder dat dit resulteert in een andere functiegroep (herindeling). In de cao's zijn artikelen opgenomen waarin exact beschreven staat wat de te volgen stappen zijn en welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben.