• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

eigen praktijk

  1. Wil je hier getoond worden met je praktijk, ga dan naar 'Mijn profiel'. Hier kun je je praktijkgegevens en aanvullende informatie zoals je specialisme en doelgroep invullen en opslaan.

  2. Saskia Timmer (dramatherapeut) heeft een bedrijf dat zich volledig richt op social media, E-health en dergelijke. Zij biedt ook trainingen en workshops aan op dit gebied, zie www.changinghealthcare.nl. Zij heeft op diverse studiedagen presentaties gegeven en een e-book uitgegeven 'Je praktijk online': www.jepraktijkonline.nl. Als je op internet zoekt op 'training social media gratis' komen er veel gratis alternatieven te voorschijn. Verder besteden Sanne Marsé en Ankie van de Ven aandacht aan social media in hun training 'Vakkundig ondernemen voor vaktherapeuten'. Houd de agenda op de website in de gaten voor volgende trainingsdagen. De commissie VVT is bezig om met net startende ondernemers studiemiddagen te organiseren waar thema’s aan bod komen met betrekking tot het opzetten van een eigen praktijk.

  3. Ja. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie over de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ): http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/vraag-en-antwoord/heb-ik-als-zelfstandig-ondernemer-recht-op-een-zwangerschapsuitkering.html.

  4. Vaktherapeuten hoeven alleen te voldoen aan de eis voor psychosociale basiskennis. Het uitgangspunt van de zorgverzekeraars is dat het aan de beroepsvereniging is om te bepalen wat er nodig is aan medische en/of psychosociale basiskennis. De door de FVB erkende NVAO-geaccrediteerde opleidingen vaktherapeutische beroepen en haar directe voorlopers voldoen aan de eis voor psychosociale basiskennis. Vaktherapeuten in het bezit van een diploma van een van deze opleidingen voldoen dus aan de eis voor psychosociale basiskennis. Helaas geldt deze afspraak niet voor de post hbo-opleiding psychomotorische kindertherapie omdat dit geen NVAO-geaccrediteerde opleiding is. De enige optie hier is dat Le Bon Depart zelf vrijstelling aanvraagt voor psychosociale basiskennis. We hebben dit als FVB ook gecommuniceerd naar de NFG en NVPA. Echter, dit zijn zelfstandige organisaties die zelf kunnen beslissen waaraan hun leden moeten voldoen. Vaktherapeuten die lid zijn van een van deze organisaties zullen dus in gesprek moeten met de NFG resp. NVPA als deze aangeven dat vaktherapeuten ook over medische basiskennis moeten beschikken.

  5. In het vrije veld van de tweedelijns niet-klinische specialistische ggz-zorg is het mogelijk om als vaktherapeut samen te werken met een hoofdbehandelaar waarbij je als vaktherapeut declareert via de DBC's die de hoofdbehandelaar opent en afsluit. Er zijn daarin twee scenario’s: 1. De hoofdbehandelaar heeft een contract afgesloten met zorgverzekeraars Als de hoofdbehandelaar contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars, dan moet hij zelf toestemming aan de zorgverzekeraar vragen om een deel van zijn behandeling te mogen laten uitvoeren door een vaktherapeutische collega. Hij zelf blijft hoofdbehandelaar en moet ook het grootste gedeelte van de behandeling voor zijn rekening nemen. Er is in de 2e lijns ggz geen diagnose waarbij alleen vaktherapie ingezet kan worden. Alle behandelingen moeten uitgevoerd worden door een hoofdbehandelaar. In de overeenkomst tussen de hoofdbehandelaar en de zorgverzekeraar (Zorginkoopbeleid of Inkoopdocument) staat welk percentage van de behandeling mag worden uitgevoerd door een gekwalificeerde medebehandelaar die ten minste volwaardig gekwalificeerd is als ggz-beroepsbeoefenaar behorend tot de beroepen zoals die vanuit de CONO-GGZ-beroepenlijst geselecteerd zijn. Beide behandelaars (hoofdbehandelaar en vaktherapeut) kunnen binnen dezelfde DBC declareren. Óf je als vaktherapeut ook binnen een DBC kan declareren hangt ook af van wat de individuele hoofdbehandelaar heeft afgesproken met de betreffende zorgverzekering. Hierin kan ook verschil zitten. De ene zorgverzekeraar geeft daarin meer ruimte dan de andere. Ben je er verder van bewust dat de uitbetaling vanuit een DBC, zowel voor de hoofdbehandelaar als voor jou, wel een hele tijd kan duren. 2. De hoofdbehandelaar heeft geen contract afgesloten met zorgverzekeraars Als de hoofdbehandelaar geen contracten heeft met zorgverzekeraars is hij vrijer in zijn handelen, maar hij blijft altijd de hoofdbehandelaar die een deel van de behandeling uitbesteedt en daarvoor doorverwijst. De cliënt moet dan een restitutieverzekering hebben (vrije artsenkeuze). Het is eigenlijk afhankelijk van de inspanning die de hoofdbehandelaar hiervoor wil leveren: hij moet er voor voelen om samen te werken, een deel van de behandeling door te verwijzen en uit te besteden. Dat geeft hem ook extra rompslomp. Daar heeft niet iedereen zin in. Bovendien is het even een hele uitzoekerij en kan de ziektekostenverzekeraar 'nee' zeggen. Hoofdbehandelaren binnen de specialistische ggz kunnen zijn: - Psychiater - Klinisch psycholoog - Klinisch neuropsycholoog - Psychotherapeut - Specialist ouderengeneeskunde - Verslavingsarts in profielregister KNMG - Klinisch geriater - Verpleegkundig specialist GGZ - GZ-psycholoog - Orthopedagoog-generalist - Kinder- en Jeugdpsycholoog