verlof

  1. Dit hangt af van de cao waaronder je valt. Leden van de beroepsverenigingen die vallen onder de cao’s GGZ, VVT en Ziekenhuizen kunnen op basis van de cao betaald verlof krijgen van hun werkgever tot een maximum van 264 uur per jaar voor activiteiten van de werknemersorganisatie waarvan hij lid is voor zover deze activiteiten plaatsvinden binnen uren waarop hij volgens zijn arbeidsovereenkomst inzetbaar is. Onder activiteiten van de werknemersorganisatie voor bestuursleden worden verstaan: de ALV’s van de eigen vereniging, conferenties, landelijke en regionale vergaderingen en werkgroepen voor zover de werknemer daartoe door het bestuur is uitgenodigd, cursussen voor zover de werknemer die geeft of eraan deelneemt op verzoek van het hoofdbestuur. Voor leden die vallen onder de Cao Gehandicaptenzorg geldt dat het lid van een werknemersorganisatie recht heeft op 1 verlofdag per kalenderjaar voor het bijwonen van activiteiten georganiseerd door de werknemersorganisatie in kwestie, indien deelneming aan deze activiteiten geschiedt op uren waarop hij volgens de arbeidsovereenkomst inzetbaar is. Op verzoek van de werkgever toont de werknemer de uitnodiging voor de activiteit in kwestie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ALV en studiedag van een vereniging. Voor zover de werknemer als bestuurslid en/of verkozen afgevaardigde is aangewezen stelt de werkgever de werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan statutaire vergaderingen tot een totaal van 264 uur per jaar, indien deelneming aan deze activiteiten geschiedt op uren waarop hij volgens arbeidsovereenkomst inzetbaar is.