• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

Visitatieprogramma

Zorgverzekeraars stellen voorwaarden voor opname van beroepsgroepen waarvan zij zorg vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen. De voorwaarden zijn:

  • Opleiding in het genoemde beroep (in ons geval vaktherapie) op het niveau van een geaccrediteerde hbo-bachelor opleiding. Dit punt wordt geregeld via het lidmaatschap van de beroepsvereniging: het is een voorwaarde om lid te kunnen worden.
  • Verplichte bij- en nascholing. Dit is geregeld via registratie in het Register Vaktherapeutische Beroepen.
  • Aanwezigheid van klacht- en tuchtrechtprocedures. Elke zorgverlener in Nederland moet ervoor zorgen dat cliënten een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijk orgaan. Vaktherapeuten in loondienst vallen onder de klachtenprocedure van hun werkgever. Voor zelfstandig gevestigde vaktherapeuten is door de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen gezamenlijk de Klachtencommissie Vaktherapie en een tuchtrechtprocedure ingesteld.
  • Visitatie. De beroepsvereniging moet een (onafhankelijk) programma van praktijkvisitatie hebben waarin gecontroleerd wordt of de praktijk voldoet aan minimaal de wettelijke eisen voor praktijkvoering. Het punt dat de visitatie ook onafhankelijk moet zijn wordt steeds nadrukkelijker gehanteerd door de zorgverzekeraars.

Meer informatie over het visitatieprogramma is alleen beschikbaar voor leden van de beroepsverenigingen. Ben je lid? Log dan in om alles te kunnen inzien.