Vaktherapeuten

Beroepscode

Beroepscode

Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en beginselen die de professional bij de uitoefening van het beroep dient te hanteren. Het gaat om gedragsregels die voorschrijven wat je als professional doet en nalaat tegenover cliënten, collega’s en anderen. De beroepsgroep legt zichzelf deze regels op die als uitgangspunt dienen voor de groep zelf, maar waar ook cliënten zich op kunnen beroepen. Een beroepscode is dus een leidraad bij het handelen en bij het gedrag tijdens de uitoefening van je beroep.

Waarom een beroepscode?
Een beroepscode maakt duidelijk wat er van de beroepsgroep verwacht kan worden en geeft inzicht in de waarden en normen die binnen het beroep gehanteerd worden. Bovendien levert de beroepscode een bijdrage aan kwaliteitszorg: het gaat immers om het waarborgen van de kwaliteit van de zorg. Een code heeft een functie in het voorkomen van ongewenste gedragingen van beroepsgenoten die het aanzien van het beroep kunnen schaden.

Voor wie geldt de beroepscode?
De beroepscode voor vaktherapeuten geldt voor vaktherapeuten die lid zijn van een beroepsvereniging die is aangesloten bij de FVB. Je dient als vaktherapeut de beroepscode in acht te nemen naar aard en geest.

Vertalen naar eigen situatie
Het terrein waarop vaktherapeuten actief zijn, is zeer breed en divers. De beroepscode kan niet voor elke situatie in detail voorschrijven hoe te handelen. Het is daarom nodig dat je als vaktherapeut de beroepscode vertaalt naar jouw eigen situatie. De code is zo geformuleerd, dat deze ook in specifieke situaties aan jou als vaktherapeut voldoende houvast biedt om juist te handelen.

Steun bij beslissingen
Beroepsmatig zorg verlenen vindt per definitie multidisciplinair plaats. Dit betekent wederzijds respect voor de deskundigheden van collega’s en andere beroepsbeoefenaren. Een beroepscode helpt beslissingen te nemen die aansluiten bij dit uitgangspunt en geeft steun aan de eigen morele overtuiging van jou als professionele vaktherapeut. Zodra je als vaktherapeut beslissingen neemt die afwijken van de in de code genoemde normen, kunnen collega’s en hulpvragers jou als vaktherapeut hierop aanspreken. Dit kan ook via het klacht- of tuchtrecht.

Relatie beroepsprofiel en beroepscode
Een beroepscode is géén beroepsprofiel. Wel vormt de beroepscode een samenhangend geheel met het beroepscompetentieprofiel van de Vaktherapeut. Ze vullen elkaar aan. Het beroepscompetentieprofiel zegt iets over de taak- en functie-uitoefening, dus over de inhoud van het beroep van vaktherapeut. De beroepscode geeft aan hoe je je als vaktherapeut hoort te gedragen.

Beroepscode en klacht- en tuchtrecht
De beroepscode speelt een rol in het klacht- en tuchtrecht. Er is een wisselwerking tussen normen die in de beroepscode zijn neergelegd en de normen die de FVB klachtencommissie hanteert. In een aantal uitspraken heeft de klachtencommissie de beroepscode als richtsnoer laten gelden bij de beoordeling van wat van vaktherapeuten verwacht mag worden. Ook in de civiele rechtspraak kan de beroepscode een functie hebben. De hulpvragers kunnen eisen dat je als vaktherapeut de in de beroepscode neergelegde normen naleeft.

De Beroepscode voor vaktherapeuten kun je hier vinden.  

Zie ook  beroepscode gedragsregels beroepsuitoefening