Vaktherapeuten

Klachten

Klachten

Hoe vervelend ook, het kan voorkomen dat een cliënt ontevreden is over de behandeling van zijn vaktherapeut en een klacht wil indienen. Vaktherapeuten die in loondienst werken, hebben te maken met de klachtenprocedure van de organisatie. Vrijgevestigde vaktherapeuten die lid zijn van een van de aangesloten beroepsverenigingen, kunnen als de klacht gaat over geïndiceerde zorg in het kader van de Jeugdwet of geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gebruik maken van de FVB-klachtenregeling. In andere gevallen geldt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Wie kan een klacht indienen?

Cliënten
Iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de gegeven behandeling en hierover niet tevreden is, kan een klacht indienen. De vaktherapeut moet wel lid zijn van een van de beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de FVB. Werkt de vaktherapeut bij een organisatie, maak dan gebruik van de klachtenprocedure van die organisatie. Is de vaktherapeut geen lid van een van de beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij de FVB, dan kan de cliënt geen gebruik maken van de klachtencommissie van de FVB.

Leden
Tot het indienen van een klacht is eveneens bevoegd ieder lid van de vereniging, iedere geregistreerde, alsmede het bestuur van de vereniging, indien het lid, de geregistreerde, of het bestuur, kennis heeft gekregen van een gedraging van een lid of van een geregistreerde en van mening is dat deze gedraging in strijd is met de beroepscode en het vertrouwen in de beroepsgroep schaadt.

Wat doet de Klachtencommissie?

De klachtencommissie behandelt binnengekomen klachten en bekijkt of de betreffende therapeut zich gehouden heeft aan de Beroepscode of andere normen die op de beroepsuitoefening van toepassing zijn. De commissie kan disciplinaire maatregelen opleggen als de betreffende therapeut zich strijdig met de normen heeft gedragen.

Waar kun je een klacht indienen?

Stuur een mail naar klacht@vaktherapie.nl of een brief naar FVB, Stationsplein 127, 3818 LE Amersfoort met contactgegevens, een omschrijving van de klacht inclusief plaats en tijdstip en gegevens van de therapeut waar het om gaat.

De procedure

Na binnenkomst van een klacht zoekt de ambtelijk secretaris samen met de voorzitter een commissie bij elkaar. Deze bestaat uit de voorzitter en 2 leden, waarvan minimaal 1 lid van dezelfde beroepsvereniging als de beklaagde. De AV's van de NVDT en de NVPMT hebben besloten dat bij klachten over dramatherapeuten respectievelijk psychomotorische therapeuten de commissie steeds bestaat uit 2 leden van de eigen beroepsvereniging. De voorzitter maakt altijd deel uit van de commissie. De FVB klachtencommissie vraagt de beklaagde om schriftelijk te reageren op de klacht en informeert over de procedure. De commissie kan desgewenst getuigen horen of nadere informatie inwinnen en een hoorzitting organiseren. De uitspraak volgt binnen 6 maanden. Uiteraard is alle communicatie vertrouwelijk.

Samenstelling van de Klachtencommissie

 • Voorzitter: mevrouw mr. M. Stroetenga, onafhankelijk jurist
 • NVBT: Shelley Pattiasina 
 • NVBT: vacature
 • NVDT: Jantine Ridder
 • NVDT: Karien Snijders
 • NVDAT: vacature
 • NVDAT: Borut Kocar
 • NVvMT: Clare Macfarlane
 • NVvMT: Tom Abrahams
 • NVPMT: Anita Kerklaan
 • NVPMT: Cor Niks
 • NVPMKT: Dorien van den Dool
 • NVPMKT: Henriette Vlijm
 • NVVS: José van Braam

Hier is het Reglement Klacht- en tuchtrecht FVB te vinden.

Zie ook  klachtencommissie klachtenprocedure Reglement Klacht- en tuchtrecht klachten