Vaktherapeuten

Erkende opleidingen

Erkende opleidingen

Toelaatbaar voor het lidmaatschap van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie (NVBT), voor Danstherapie (NVDAT), voor Dramatherapie (NVDT), voor Muziektherapie (NVvMT), voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT) en van Speltherapeuten (NVVS) zijn:

1. Afgestudeerden aan een door de NVAO geaccrediteerde opleiding en door de verenigingen erkende bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen, te weten:

In alle gevallen moet ook voldaan zijn aan de eis van psbk vrijstelling. Hetzij door een HBO diploma dat vrijstelling geeft, hetzij door een erkend diploma PSBK. Voor meer informatie klik hier

 • Opleidingen Vaktherapie (voorheen Creatieve en Kunstzinnige Therapie) met erkende differentiaties:
 • Opleiding Muziektherapie:
 • Opleiding Danstherapie:
 • Opleidingen Psychomotorische Therapie (PMT):
  • Hogeschool Windesheim, Zwolle (bachelor: bewegingsagogie & psychomotorische therapie, master: master PMT) 
  • Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen (bachelor: Bewegingswetenschappen met minor PMT). Start 2021 krijgen een overgangsregeling, start vanaf 2022 geen directe toelating.
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen (bachelor: Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie), differentiatie PMT) 
 • Opleiding Psychomotorische Kindertherapie:
  • Post-hbo-opleiding Psychomotorische Kindertherapie (voorheen Le Bon Depart), Utrecht (ontheffing beroepsspecifieke bachelor- dan wel masterverplichting tot en met 31-12-2025: diploma met afstudeerdatum tot en met 31-12-2025 is erkend, na deze datum is een aanvullende erkende vaktherapeutische masteropleidingen nodig voor het NVPMKT-lidmaatschap).
 • Opleidingen Speltherapie:
  • Masteropleiding Speltherapie Christelijke Hogeschool Ede, Ede
  • Post-hbo Opleiding tot speltherapeut Hogeschool Utrecht, Utrecht (ontheffing beroepsspecifieke bachelor- dan wel masterverplichting tot 01-07-2021: diploma met afstudeerdatum tot 01-07-2021 is erkend, na deze datum is een aanvullende Masteropleiding speltherapie nodig voor het NVVS-lidmaatschap) 
  • Post-hbo Opleiding tot speltherapeut Inholland Academy, Amsterdam (ontheffing beroepsspecifieke bachelor- dan wel masterverplichting tot 01-07-2021: diploma met afstudeerdatum tot 01-07-2021 is erkend, na deze datum is een aanvullende Masteropleiding speltherapie nodig voor het NVVS-lidmaatschap)
  • Post-hbo Opleiding tot speltherapeut Christelijke Hogeschool Ede, Ede (ontheffing beroepsspecifieke bachelor- dan wel masterverplichting tot 01-07-2021: diploma met afstudeerdatum tot 01-07-2021 is erkend, na deze datum is een aanvullende Masteropleiding speltherapie nodig voor het NVVS-lidmaatschap) 
  • Masteropleiding Pedagogiek, specialisatie Spel en Speltherapie Fontys Hogeschool Pedagogiek (augustus 2008 t/m september 2015)

Daarnaast zijn erkend:

 • HAN Nijmegen; Master Vaktherapie (vanaf september 2019)
 • Zuyd Hogeschool, Heerlen; Master Arts Therapies (tot september 2019)
 • HAN, Nijmegen/Katholische Hochschule Freiburg; International Master of Arts Therapies

Deze geven alleen toegang tot lidmaatschap van een van de bij de FVB aangesloten verenigingen indien er voldoende vooropleiding in een van de vaktherapeutische disciplines is gevolgd.

2. Afgestudeerden van een door de beroepsverenigingen erkende buitenlandse bachelor of masteropleiding:

 • De door de leden (zijnde beroepsverenigingen) van het European Forum for Psychomotricity (waarmee de NVPMT een bilaterale overeenkomst heeft gesloten) erkende bachelor en masteropleidingen op het terrein van Psychomotorische Therapie in Europa 
 • Voor danstherapeuten. Beroepsbeoefenaren die beschikken over een actuele registratie DTR (Dance Therapist Registered with the American Dance Therapy Association)
 • Voor speltherapeuten de opleiding Thomas More Spelcounseling in België (tot 01-07-2021)

Indien afgestudeerden een opleiding in het buitenland hebben behaald, anders dan hierboven genoemd, kunnen zij lid worden indien het behaalde diploma door het Nuffic wordt erkend als equivalent aan een vergelijkbare Nederlandse opleiding en indien de erkende opleidingen in Nederland deze erkenning accorderen. Toelating tot volledig lidmaatschap op basis van een buitenlandse opleiding kan alleen op basis van een besluit van het bestuur van de betrokken beroepsvereniging.
In alle gevallen moet ook voldaan zijn aan de eis van psbk vrijstelling. Hetzij door een HBO diploma dat vrijstelling geeft, hetzij door een erkend diploma PSBK. Voor meer informatie klik hier

3. Voorlopers van de erkende opleidingen
Op basis van het CONO-beroepenschema komen als vaktherapeuten alleen in aanmerking personen die een van de hierboven genoemde erkende opleidingen hebben gevolgd. Er werden echter ook al vaktherapeuten opgeleid voordat het systeem van geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen werd ingevoerd, bijvoorbeeld aan door de HBO-Raad erkende post-hbo-opleidingen en particuliere opleidingen (deze zijn vaak de voorloper geweest van de latere, erkende hbo-opleiding). Deze opleidingen zijn samen met de beroepsverenigingen én in overleg met de geaccrediteerde hbo-opleidingen beoordeeld en door het CONO (kamer Vaktherapie) equivalent bevonden. In dit kader zijn de volgende (voorloper-)opleidingen erkend:

 • Creatieve Therapie (beeldend, drama, muziek) van de Akademie voor Edukatieve Arbeid De Jelburg (gereformeerd), Baarn, vanaf 1981.
 • Creatieve Therapie (beeldend, drama, muziek) van de Akademie voor Edukatieve Arbeid Middeloo (algemeen en vrijzinnig), Amersfoort, vanaf 1970.

Bovenstaande opleidingen zijn (via de Hogeschool Midden Nederland in 1987) opgegaan in de opleiding Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) van de Hogeschool Utrecht.

 • Kreatieve Therapie (beeldend, drama, muziek,dans) van de Akademie voor Educatieve Arbeid Kopse Hof (Rooms Katholiek), Nijmegen, vanaf 1978.

Deze opleiding is in 1988 opgegaan in de opleiding Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 • Kreatieve Therapie (beeldend, drama, muziek, dans en beweging) van de Mikojel Akademie, vanaf 1979

Deze opleiding is in (via de Hogeschool Sittard (1987), Hogeschool Limburg (1996)) opgegaan in de opleiding Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) van Zuyd Hogeschool.

 • VO Bewegingsexpressie & -therapie (PMT); Fontys Dansacademie Tilburg (t/m afstudeerjaar 2009)
 • Post-hbo-opleiding PMT van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam, vanaf 1974.

Deze opleiding is in 2007 doorontwikkeld en overgegaan in de Master PMT van de Hogeschool Windesheim.

 • Opleiding Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding aan de Vrije Universiteit Amsterdam met accent ‘bewegen in de context van de gezondheidszorg’. Vanaf 1971. Op de cijferlijst staat psychomotorische therapie genoemd.

Deze opleiding is in 2013 overgegaan in de bachelor opleiding Bewegingswetenschappen met minor PMT van de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen.

Zie ook  erkende opleidingen