• Beeldende therapie
 • Vaktherapie
 • NVPMKT

Erkende opleidingen

Toelaatbaar voor het lidmaatschap van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie (NVBT), voor Danstherapie (NVDAT), voor Dramatherapie (NVDT), voor Muziektherapie (NVvMT), voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT) en van Speltherapeuten (NVVS) zijn:

1. Afgestudeerden aan een door de NVAO geaccrediteerde opleiding en door de verenigingen erkende bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen, te weten:

 • Opleidingen Creatieve en Kunstzinnige Therapie met erkende differentiaties:
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen (bachelor: drama, muziek, beeldend, dans tot en met afstudeerjaar 2002) 
  • Stenden Hogeschool, Leeuwarden (voorheen CHN), (bachelor: drama, beeldend, muziek) 
  • Zuyd Hogeschool, Heerlen (bachelor: beeldend, muziek, drama, dans en beweging, master Arts Therapies) 
  • Hogeschool Utrecht, Amersfoort (bachelor: drama, muziek, beeldend, tuin t/m afstudeerjaar 2000) 
  • Hogeschool Leiden, Leiden (bachelor: drama en beeldend vanaf juni 2009, muziek vanaf januari 2017) 
    
 • Opleiding Muziektherapie:
 • Opleiding Danstherapie:
 • Opleidingen Psychomotorische Therapie:
  • Hogeschool Windesheim, Zwolle (bachelor: bewegingsagogie & psychomotorische therapie, master PMT) 
  • Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen (bachelor: Bewegingswetenschappen met minor PMT) 
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen (bachelor: Creatieve Therapie, differentiatie PMT) 
  •  Fontys Dansacademie Tilburg, Voortgezette Opleiding Bewegingsexpressie-therapie (t/m afstudeerjaar 2009)
    
 • Opleiding Psychomotorische Kindertherapie:
 • Opleidingen Speltherapie:
  • Post-hbo Opleiding tot speltherapeut Hogeschool Utrecht, Utrecht (ontheffing beroepsspecifieke bachelor- dan wel masterverplichting tot 01-10-2020) 
  • Post-hbo Opleiding tot speltherapeut Inholland Academy, Amsterdam (ontheffing beroepsspecifieke bachelor- dan wel masterverplichting tot 01-10-2020)
  • Post-hbo Opleiding tot speltherapeut Christelijke Hogeschool Ede, Ede (ontheffing beroepsspecifieke bachelor- dan wel masterverplichting tot 01-10-2020) 
  • Masteropleiding Pedagogiek, specialisatie Spel en Speltherapie Fontys Hogeschool Pedagogiek (augustus 2008 t/m juli 2013)

Daarnaast zijn erkend:

 • Zuyd Hogeschool, Heerlen; Master of Arts Therapies
 • HAN, Nijmegen/Katholische Hochschule Freiburg; International Master of Arts Therapies

Deze geven alleen toegang tot lidmaatschap van een van de bij de FVB aangesloten verenigingen indien er voldoende vooropleiding in een van de vaktherapeutische disciplines is gevolgd.

 

2. Afgestudeerden van een door de beroepsverenigingen erkende buitenlandse bachelor of masteropleiding:

 • De door ECArTE erkende bachelor en masteropleidingen, full members, op het terrein van Dans, Drama, Beeldend en Muziek in Europa 
 • De door de leden (zijnde beroepsverenigingen) van het European Forum for Psychomotricity (waarmee de NVPMT een bilaterale overeenkomst heeft gesloten) erkende bachelor en masteropleidingen op het terrein van Psychomotorische Therapie in Europa 
 • Voor speltherapeuten de opleiding Thomas More Spelcounseling in België
 • Indien afgestudeerden een opleiding in het buitenland hebben behaald, anders dan hierboven genoemd, kunnen zij lid worden indien het behaalde diploma door het Nuffic wordt erkend als equivalent van een Nederlandse opleiding en indien de erkende opleidingen in Nederland deze erkenning accorderen.

 

3. Beroepsbeoefenaren die beschikken over een actuele registratie DTR (Dance Therapist Registered with the American Dance Therapy Association) 

 

4. Voorlopers van de erkende opleidingen
Op basis van het CONO-beroepenschema komen als vaktherapeuten alleen in aanmerking personen die een van de hierboven genoemde erkende opleidingen hebben gevolgd. Er werden echter ook al vaktherapeuten opgeleid voordat het systeem van geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen werd ingevoerd, bijvoorbeeld aan door de HBO-Raad erkende post-hbo-opleidingen en particuliere opleidingen (deze zijn vaak de voorloper geweest van de latere, erkende hbo-opleiding). Deze opleidingen zijn samen met de beroepsverenigingen én in overleg met de geaccrediteerde hbo-opleidingen beoordeeld en door het CONO (kamer Vaktherapie) equivalent bevonden. In dit kader zijn de volgende (voorloper-)opleidingen erkend:

 • Creatieve Therapie (beeldend, drama, muziek) van de Akademie voor Edukatieve Arbeid De Jelburg (gereformeerd), Baarn, vanaf 1981.
 • Creatieve Therapie (beeldend, drama, muziek) van de Akademie voor Edukatieve Arbeid Middeloo (algemeen en vrijzinnig), Amersfoort, vanaf 1970.

Bovenstaande opleidingen zijn (via de Hogeschool Midden Nederland in 1987) opgegaan in de opleiding creatieve therapie van de Hogeschool Utrecht.

 • Kreatieve Therapie (beeldend, drama, muziek,dans) van de Akademie voor Educatieve Arbeid Kopse Hof (Rooms Katholiek), Nijmegen, vanaf 1978.

Deze opleiding is in 1988 opgegaan in de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 • Post-hbo-opleiding PMT van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam, vanaf 1974.

Deze opleiding is in 2007 doorontwikkeld en overgegaan in de Master PMT van de Hogeschool Windesheim.

 • Opleiding Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding aan de Vrije Universiteit Amsterdam met accent ‘bewegen in de context van de gezondheidszorg’. Vanaf 1971. Op de cijferlijst staat psychomotorische therapie genoemd.

Deze opleiding is in 2013 overgegaan in de bachelor opleiding Bewegingswetenschappen met minor PMT van de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen.

Deel dit via: