Vaktherapeuten

Zorgstandaarden en generieke modules

Zorgstandaarden en generieke modules

Akwa GGZ staat voor Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en is geïnitieerd door ggz-organisaties. De alliantie bestaat uit organisaties die patiënten, naasten, zorgprofessionals en zorgaanbieders vertegenwoordigen. Akwa GGZ ondersteunt hen in continue verbetering van kwaliteit van zorg, o.a. door het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden.

Zorgstandaarden

Volgens het netwerk dienen de multidisciplinaire richtlijnen (evidence-based) vertaald te worden naar modulair opgebouwde zorgstandaarden (evidence- en practise-based). Deze zorgstandaarden vormen op hun beurt de basis voor zorgpaden en zorgprogramma’s. Om de toegevoegde waarde van zorgstandaarden (en zorgpaden) inzichtelijk te maken worden per zorgstandaard de relevante uitkomstmaten gedefinieerd.
Zorgstandaarden zijn stoornis-specifiek en worden ontwikkeld voor de meest voorkomende aandoeningen en stoornissen in de ggz. Deze standaarden zijn modulair opgebouwd (indicatiestelling, de inhoud en de organisatie van de zorg). Ze sluiten aan op de zorgvraag van de patiënt en de fase van zijn ziekteproces. De stoornisspecifieke informatie omvat in principe het hele zorgcontinuüm. De zorgvraag verschilt per fase. Per fase wordt de individuele behandeling en zorg beschreven behorend bij de betreffende aandoening of stoornis.

De zorgstandaarden waarin wij als FVB participeren, zijn:

Generieke modules

Generieke modules zijn van toepassing op de behandeling van en zorg voor grotere groepen patiënten ongeacht hun aandoening of stoornis. De generieke modules beschrijven vanuit het patiëntenperspectief de zorg voor het individu betreffende een zorgvraag die voor meer dan één aandoening of stoornis relevant en daarmee generiek is. Deze zorg kan gericht zijn op vroegtijdige onderkenning en preventie, behandeling, maar ook op de ondersteuning van zelfmanagement, e-health, herstelzorg, participatie enzovoort.

De generieke modules waarin de FVB participeert, zijn:

Zie ook  Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz zorgstandaarden zorgpaden zorgprogramma generieke module