FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie  is hier op meerdere fronten mee bezig.

Sinds 2009 ontwikkelt een groep vaktherapeuten, geïnspireerd door Wijntje van der Ende (muziek- en beeldend therapeut), de interventie Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). Deze groep, waarin alle vaktherapeutische disciplines vertegenwoordigd zijn, is inmiddels veranderd en uitgebreid, maar nog steeds actief en enthousiast!

In 2015 benoemt de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) de ontwikkelgroep tot een Kennisnetwerk. Het Kennisnetwerk heeft een zevenkoppig bestuur, met als voorzitter Winneke Rauh. Daaromheen staat het ‘brede ’netwerk bestaande uit actieve vaktherapeuten van alle disciplines.

Activiteiten

 • Interventie beschrijven
  In 2016 worden door de Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO) van de FVB de eerste Module+-versies geaccordeerd van ArVT beeldend en muziek voor kinderen met gehechtheidsproblemen. Inmiddels zijn ook de ArVT-versies voor drama, dans en pmt geaccordeerd. De module voor ArVT spel is in ontwikkeling. De gehechtheidsversies vormen de basis van de transdiagnostische, discipline-overstijgende interventie Affectregulerende Vaktherapie.
 • Basisboek.
  Het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie is transdiagnostisch van opzet én bedoeld voor alle vaktherapeutische disciplines. In 2020 is de interventie, beschreven in het format van het NJi, ingediend bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voor erkenning. Helaas oordeelde de erkenningscommissie da tde interventie te breed en met te veel vakjargon is beschreven, waardoor het geheel niet goed overdraagbaar is.
  De schrijvers kregen echter een aanbod om mee te doen aan een pilot (2021). Het doel van de interventie, de doelgroep, de aanpak en de onderbouwing worden nogmaals onder de loep genomen en aangescherpt. In de loop van 2022 wordt de herziene tekst opnieuw ingediend voor erkenning. In deze pilotbegeleiding is er meer afstemming en uitwisseling met commissieleden zelf, wat een grote meerwaarde is ten opzichte van het eerste begeleidingstraject.
 • Onderzoek
  In 2017 is het trainingsbureau ROER opgericht om vaktherapeuten in de interventie Affectregulerende Vaktherapie te trainen, met als doel de mogelijkheid te creëren om effectonderzoek te doen naar de werkzaamheid van de interventie.
  Liesbeth Bosgraaf, PhD op NHL Stenden Hogeschool, doet onderzoek naar de werkzaamheid van de interventie onder beeldend therapeuten. Na het systematic review richtte zij zich op het doen van een procesevaluatie: doen de therapeuten wat er in de interventie beschreven staat. Vervolgens is de betrouwbaar van het meetinstrument onderzocht. Momenteel loopt het effectonderzoek.

Samenstelling

Het multidisciplinair FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie bestaat uit een zevenkoppig bestuur en een kring van vaktherapeuten van verschillende disciplines daaromheen. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Het brede netwerk komt twee keer per jaar bij elkaar, om  inhoud en kennisinnovatie te bespreken.
 

Contact

Voorzitter: Winneke Rauh
Interventie-ontwikkeling: Leanne Nieuwenhuis, Sanne van der Vlugt, Patricia Tel-Vos, Wijntje van der Ende en Corine Smelt
Onderzoek: Patricia Tel-Vos en Sanne van der Vlugt

Meer informatie is te vinden op de website: www.affectregulerendevaktherapie.nl 

Deel dit via: