Vaktherapeuten

FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie

FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie is hier op meerdere fronten mee bezig.

Activiteiten 2023

1. Interventie beschrijven
In 2016 worden door de Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO) van de FVB de eerste Module+ versies geaccordeerd van ArVT beeldend en muziek voor kinderen met gehechtheidsproblemen. Inmiddels zijn ook de ArVT-versies voor drama, dans en pmt geaccordeerd. De module voor ArVT spel is in ontwikkeling. Deze modulen voor gehechtheidsproblemen vormen de basis van de transdiagnostische, discipline-overstijgende interventie Affectregulerende Vaktherapie.
2. Basisboek.
Het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie is transdiagnostisch van opzet én bedoeld voor alle vaktherapeutische disciplines. In 2020 is de interventie, beschreven in het format van het NJi, ingediend voor erkenning bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Helaas oordeelde de erkenningscommissie dat de interventie te breed en met te veel vakjargon is beschreven, waardoor het geheel niet goed overdraagbaar zou zijn.
De schrijvers hebben na inhoudelijke uitwisseling met één van de commissie leden besloten om aanpassingen te doen en opnieuw te gaan voor een indieningstraject.
3. Onderzoek
In 2017 is het trainingsbureau ROER opgericht om vaktherapeuten in de interventie Affectregulerende Vaktherapie te trainen, met als doel de mogelijkheid te creëren om effectonderzoek te doen naar de werkzaamheid van de interventie.
Liesbeth Bosgraaf, PhD op NHL Stenden Hogeschool, doet onderzoek naar de werkzaamheid van de interventie onder beeldend therapeuten. Na het systematic review richtte zij zich op het doen van een procesevaluatie: doen de therapeuten wat er in de interventie beschreven staat. Vervolgens is de betrouwbaar van het meetinstrument onderzocht en een effectstudie gedaan. Publicaties hierover worden in de loop van de 2023 verwacht.

Samenstelling

Het multidisciplinair FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie bestaat uit een achtkoppig bestuur en vijf werkgroepen waarin vaktherapeuten van verschillende disciplines participeren. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. De werkgroepen komen regelmatig en doelgericht samen. Het kennisnetwerk als geheel komt één keer per jaar bij elkaar, om  inhoud en kennisinnovatie te bespreken en elkaar te inspireren.
 

Contact

Voorzitter: Winneke Rauh
Meer informatie is te vinden op de website: www.affectregulerendevaktherapie.nl

Wil je contact opnemen met het kennisnetwerk, mail dan naar info@arvt.nl

Zie ook  ArVT Affectregulerende vaktherapie FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie