Vaktherapeuten

FVB Kennisnetwerk Kind en Jeugd

FVB Kennisnetwerk Kind en Jeugd

"Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken."

Confucius

Bovenstaand citaat is voor veel mensen van toepassing. Dat geldt zeker voor kinderen en jongeren bij wie ervaringen en omgevingsinvloeden een bijzonder grote rol vervullen in de nog in ontwikkeling zijnde hersenen. Vaktherapie is hiermee, naast een aantrekkelijke therapie met voor het kind en jongere eigen middelen als spel, beweging, sport, dans, muziek, creatieve middelen en drama, ook een op de ontwikkeling afgestemde therapie.

Vaktherapeuten die werken met kinderen en jongeren hebben vaak een vergelijkbare basis in het ervarings- en ontwikkelingsgericht, kind-volgend en systemisch werken. Om deze kennis en kunde te bundelen is in oktober 2021 het FVB kennisnetwerk Kind & Jeugd van start gegaan. Dit kennisnetwerk heeft als doel een bijdrage te leveren aan een meer vanzelfsprekende rol en positie van vaktherapie voor kinderen en jongeren in het zorglandschap.

Algemene doelen van het FVB Kennisnetwerk Kind & Jeugd

 • Verbinden en bundelen van de onderlinge kennis rondom kind, jeugd en het systeem;
 • Bieden van een dynamisch platform voor contact en kennisuitwisseling tussen vaktherapeuten;
 • Stimuleren van contact en samenwerking tussen de disciplines in ontwikkeling van nieuwe modules en wetenschappelijk onderzoek naar de werking en effectiviteit van vaktherapie voor kinderen en jongeren;
 • Het meer zichtbaar maken van de positie, waarde en het belang van vaktherapie voor kinderen en jongeren.

Terugblik 2022
In het najaar van 2021 zijn we van start gegaan met het FVB kennisnetwerk kind en jeugd. Van alle disciplines zijn er één of meerdere vertegenwoordigers aangesloten. Het afgelopen jaar was een onderzoeksjaar waarin we ons op vier pijlers hebben gericht:
1) onderzoeken van de onderbouwing per discipline
2) duidelijkheid krijgen over hoe we binnen de FVB verder gaan met de transdiagnostische factoren (TDF’s)
3) inventariseren welke kennis er bij de verschillende disciplines is rondom systemisch werken en hoe dit in de praktijk wordt ingezet
4) kijken naar de waarde van de generieke module vaktherapie kind en jeugd als onderbouwing voor vaktherapie, gericht op kind, jongere en het systeem
We zijn het afgelopen jaar twee keer online samen gekomen en aan het einde van het jaar hadden we onze eerste live-ontmoetingsdag! Naast het bespreken van bovenstaande doelen en het maken van een plan voor 2023 hadden we een inspirerende presentatie over een lopend onderzoek naar psychomotorische systeemtherapie. 

Doelen voor 2023

 • Voor disciplines beeldend, drama en dans: onderzoeken mogelijkheid opzetten werkveldgroep Kind & jeugd, zowel voor de continuïteit, maar ook vanwege het directe lijntje van het netwerk met de achterban. 
 • Recente documentatie over Generieke module vaktherapie kind en jeugd en TDF’s met elkaar doornemen en een plan maken hoe we dit als kennisnetwerk kunnen gebruiken.
 • Met elkaar bespreken en een plan maken welke thema’s of interventies vakdiscipline-overstijgend zijn en interessant zijn voor (vervolg)onderzoek. 
 • Vier of vijf keer samen komen dit jaar, waarvan twee keer live. De live bijeenkomsten zijn naast vergadermomenten ook studiedagen, met accreditatiepunten. 

Samenstelling
In het FVB Kennisnetwerk Kind & Jeugd is elke discipline vertegenwoordigd: speltherapie, psychomotorische therapie, danstherapie, muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie en psychomotorische kindertherapie (werkt met alle kind eigen middelen). Zij worden ondersteund door de (werkveldgroepen van de) verschillende verenigingen. De vertegenwoordigers komen zo’n vier keer per jaar bijeen, waarvan twee keer live. Voor de live-bijeenkomsten worden accreditatiepunten bij het Register Vaktherapie aangevraagd. 

Het bestuur bestaat uit:

 • Claudia Theunisz (PMKT en PMT): Voorzitter
 • Joanne Lantink (Muziek): Secretaris
 • Penningmeester: vacant

We zijn op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers!
Ben je (master) vaktherapeut werkzaam met kind & jeugd en enthousiast over kennisinnovatie? 

Wil jij met deze kennis bijdragen aan dat vaktherapie voor kind & jeugd meer gemeengoed wordt in het zorglandschap?

Wellicht is vertegenwoordiger zijn binnen het FVB kennisnetwerk Kind en Jeugd dan iets voor jou!

Contact
Voor meer informatie kun je mailen naar fvb.kennisnetwerk.kindenjeugd@vaktherapie.nl .

Zie ook  Kennisnetwerk kennisnetwerken FVB Kennisnetwerken kind en jeugd FVB Kennisnetwerk Kind & Jeud