Vaktherapeuten

Wet toetreding zorgaanbieders gaat per 1 januari 2022 in

26 november 2020

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) aangenomen. Deze wet volgt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) op en moet zorgen voor een beter toezicht op de kwaliteit van zorgaanbieders. Nieuwe en bestaande aanbieders van zorg moeten zich vanaf 1 januari 2022 melden. Dit geldt dus ook voor jou als vaktherapeut.

Deze wet geldt voor alle (nieuwe) zorgaanbieders die onder de werking vallen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz). Hier vallen ook vaktherapeuten onder. De Wkkgz geeft kaders en verplichtingen voor kwalitatief goede zorg. Deze zaken moet je op orde hebben voordat je start met het verlenen zorg. Hier toetst ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op. Meer informatie hierover kun je hier vinden.

Met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) word je als nieuwe zorgaanbieder direct gewezen op de kwaliteitscriteria waaraan je moet voldoen. Via de meldplicht heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beter zicht op welke zorgaanbieders er zijn. Zo kunnen zij beter waarborgen dat een zorgaanbieder in staat is goede zorg aan te bieden die aan de wettelijke eisen voldoet. Nieuwe aanbieders die zorg willen verlenen zoals gedefinieerd in de Wkkgz moeten zich melden voordat zij zorg gaan verlenen. Het gaat hierbij om nieuwe instellingen, zzp-ers en pbg-aanbieders. Als nieuwe aanbieder kun je pas zorg gaan verlenen ná melding. Het melden doe je bij het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) via een online portaal. Het portaal is nu ook al te bereiken en je kunt je vooruitlopend op de Wtza al aanmelden.

Bestaande aanbieders die zorg verlenen onder de Wkkgz moeten zich binnen 6 maanden melden bij het IGJ, dus uiterlijk 1 juli 2022. Deze meldplicht geldt ook voor onderaannemers en jeugdhulpaanbieders. De bestaande toelating onder de Wet toelating zorginstellingen (Wtz) wordt vervangen door een Wtza-vergunning. Deze vergunning geldt voor twee doelgroepen:

  • instellingen die medisch specialistische zorg verlenen
  • instellingen die zorg verlenen die wordt gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en waarbij met meer dan tien zorgverleners zorg wordt verleend. Dit betekent dat onder de Wtza ook pgb-aanbieders een vergunning moeten hebben wanneer zij zorg verlenen met meer dan tien zorgverleners.

Beschik je over een Wtzi-toelating, dan hoef je niets te doen. Jouw Wtzi-toelating wordt dan van rechtswege omgezet naar een Wtza-vergunning. Instellingen die niet onder de werking van de Wtzi vielen, maar wél onder de Wtza moeten binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza een vergunning aanvragen.

Alle vergunningplichtige aanbieders moeten een onafhankelijke interne toezichthouder hebben. Hierdoor is in feite een one-tier board niet toegestaan waarbij toezichthouder(s) en directie samen het bestuur vormen. Toezichthouder(s) en directie moeten gescheiden zijn. Dit zal in de praktijk niet vaak voorkomen bij vrijgevestigde vaktherapeuten: er moet dan een regiebehandelaar in dienst zijn en je moet met meer dan 10 zorgverleners zijn.  

Er ontstaan meer weigerings- en intrekkingsgronden dan onder de WTZi. Denk in dit verband aan het niet naleven van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. De IGJ krijgt meer mogelijkheden om te handhaven bij overtreding. Bovendien worden er hogere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering (transparantie bijvoorbeeld).

Zie ook  kwaliteit Wkkgz Wtza Wtzi AWtza Wet toetreding zorgaanbieders meldplicht vergunningsplicht Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd