Vaktherapeuten

Product- en moduleontwikkeling

Product- en moduleontwikkeling

In de Databank Vaktherapie kun je alle tot nu toe gepubliceerde interventiebeschrijvingen vinden. De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) is betrokken bij de ontwikkeling van deze interventiebeschrijvingen. 
De Commissie Product- en Module Ontwikkeling onderstreept het belang van het expliciteren van behandelinterventies vanuit de visie op kennisontwikkeling. De CPMO heeft als doelstelling het stimuleren van de ontwikkeling van interventiebeschrijvingen in de vorm van producten en modulen voor de verschillende disciplines. De commissie bestaat uit leden van de afzonderlijke beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de FVB. Een feedbackcirkel ondersteunt de commissie. 
De achterliggende visie is dat een interventiebeschrijving als een van de wegen in de cyclus van kennisontwikkeling bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van vaktherapie en daarmee aan een sterkere positionering van vaktherapie in Nederland. Het expliciteren van de veelal impliciete (individuele) praktijkkennis van de vaktherapeut in de vorm van een interventiebeschrijving is een belangrijke stap in de cyclus van kennisontwikkeling.

Wat is een interventiebeschrijving?

Onder een interventiebeschrijving wordt verstaan 'het geheel van activiteiten waarmee hulpverleners specifieke doelen nastreven voor en met cliënten(groepen) met een hulpvraag, om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand houden van gezondheid en welzijn'. 
De commissie CPMO maakt onderscheid tussen twee vormen interventiebeschrijvingen: product (globale beschrijving) en module (uitgebreide vakinhoudelijke beschrijving). Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen niveaus van theoretische onderbouwing (niveau basis en niveau plus). Een interventiebeschrijving wordt 'consensus based' genoemd wanneer in het traject van ontwikkelen en beschrijven van de interventie er door minimaal vijf expert-vaktherapeuten overeenstemming bereikt is over de inhoud ervan.

Beschrijven van de interventie

Wanneer je besluit om jouw vaktherapeutische interventie te beschrijven en te publiceren in de Databank Vaktherapie, dan moet je deze beschrijven in één van de vier werkbladen (Product BasisProduct Plus, Module BasisModule Plus). De verschillende onderdelen van de werkbladen worden toegelicht in de Handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapeutische Beroepen. Deze handleiding geeft ook informatie over de door jou te maken keuzes (product/module) en het niveau van onderbouwen (basis/plus).

Schrijftraject

De CPMO geeft trainingen in het schrijven van interventiebeschrijvingen vaktherapeutische beroepen voor groepen auteurs, zowel voor de vaktherapeutische beroepen voor groepen auteurs als voor vaktherapeutische beroepen in instellingen. In dit schrijftraject werk je, onder begeleiding van de CPMO, samen met mede-auteurs. Zo maak je van een werkzame interventie een interventiebeschrijving in de vorm van een product of module conform de eisen voor publicatie in de Databank Vaktherapie (zie de handleiding voor interventiebeschrijvingen).
Een jaar lang ga je actief aan de slag, waarbij je door trainers van de CPMO in stappen begeleid wordt in het beschrijven van een interventie (product of module basis) volgens het interventieformat van de CPMO. Er zullen trainingsbijeenkomsten plaatsvinden (zowel op locatie als online). Tussen de trainingsbijeenkomsten zijn de trainers bereikbaar voor feedbackrondes, begeleiding en coaching. Aan het eind van het schrijftraject is de interventiebeschrijving klaar voor accordering waarna publicatie in de Databank Vaktherapie volgt. Ben je geïnteresseerd? Lees dan verder over de aanmeldprocedure CPMO schrijftraject en de voorwaarden voor aanmelding. 

Geldigheidsduur van de accordering

De accordering door de CPMO is vijf jaar geldig vanaf de datum van publicatie. Zo laten we de interventiebeschrijvingen zoveel mogelijk actueel met de wetenschap en praktijk. De interventiebeschrijving moet niet gezien worden als een statisch product, maar moet aangepast kunnen worden om kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling van vaktherapie te ondersteunen. 

Handige documenten
Handige websites
  • De Databank Vaktherapie. In deze databank zijn alle vaktherapeutische interventiebeschrijvingen te vinden.

     

Zie ook  CPMO Product- en moduleontwikkeling interventiebeschrijving product module