• Beeldende therapie
 • Vaktherapie
 • NVPMKT

Strategische Onderzoeksagenda

Als FVB hebben we de Projectgroep Onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische Beroepen (Projectgroep Onderzoeksagenda) ingesteld. Taak van deze projectgroep is sturing te geven aan onderzoek naar de vaktherapieën waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen en richting gegeven wordt aan vaktherapeutische onderzoeksthema’s en waarin de verschillende vaktherapeutische disciplines zich herkennen.


Achtergrond

De directe aanleiding voor het instellen van de projectgroep is het onderzoek van het ZiNL naar het onderscheid tussen dagbesteding en vaktherapie binnen de geneeskundige GGZ en welk bewijs er is voor de effectiviteit  van de vaktherapie als ondersteunende behandeling van psychische stoornissen. In de eindrapportage ‘Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ’ concludeert het ZiNL dat: “…de effectiviteit van de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht. Ons ontbreekt het dus aan bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie. Toch willen wij op dit moment niet concluderen dat de klassieke vormen van vaktherapie niet tot de te verzekeren  zorg behoren,  omdat zij niet zouden voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.” Op basis van bovenstaande conclusie wordt onder andere de volgende aanbevelingen gedaan: “We roepen de beroepsgroep op om nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van vaktherapie zodat op termijn (5 jaar) het bewijs kan worden geleverd”. Een eerste stap is het opstellen van een realistische onderzoeksagenda. Als FVB zien we het als onze verantwoordelijkheid om de opdracht van de projectgroep te formuleren en status te geven aan deze projectgroep.


Opdracht projectgroep

Om aan bovenstaande doelstelling te werken wordt een onderscheid gemaakt tussen een opdracht voor de korte en lange termijn.

Korte termijn

 • Een realistische onderzoeksagenda opstellen waarmee aan de opdracht van het ZiNL: ‘…nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van vaktherapie zodat op termijn (5 jaar) het bewijs kan worden geleverd..’, gewerkt kan worden.
 • Contact onderhouden met het ZiNL.
 • De onderzoeksagenda laten toetsen door belangrijke stakeholders waaronder in elk geval relevante patiëntenorganisaties, instellingen, afgevaardigden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het ZiNL en de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen.
 • De onderzoeksagenda uitzetten bij de lectoraten en hogescholen.
 • Samenwerkingsrelaties tussen hogescholen, instellingen en universiteiten smeden om goed wetenschappelijk onderzoek te waarborgen.
 • Schrijven van een visiedocument dat richting geeft aan onderzoek naar de vaktherapieën voor de korte en lange termijn.

Lange termijn:

 • Uitwerken visiedocument voor de lange termijn.
 • Implementatie van de onderzoeksagenda monitoren.
 • Doorontwikkelen van de onderzoeksagenda voor de nulde, eerste, tweede en derdelijns gezondheidszorg die de maatschappelijke ontwikkelingen weerspiegelt en waarin zowel fundamenteel, als praktijkgericht onderzoek een plek heeft.
 • Onderhouden en bijstellen van een netwerk van duurzame relaties met instellingen, hogescholen en universiteiten op onderzoeksgebieden die voor de vaktherapieën relevant zijn.


Samenstelling projectgroep

Voorzitter: René Benneker (onafhankelijk voorzitter)
Secretaris: Irene Rentenaar, directeur FVB
Leden:

 • Erik Baars, Lector Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden
 • Jooske van Busschbach, Lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim
 • Claudia Emck, Assistant Professor & Coördinator Minor PMT, VU Bewegingswetenschappen
 • Laurien Hakvoort, Lecturer & Coördinator Master Music Therapy
 • Susan van Hooren, Lector Kennisontwikkeling Vaktherapie, Coöperatie KenVaK
 • Huub Notermans, FVB bestuurslid Kennisinnovatie
 • Rosemarie Samaritter, Manager Research Dance Movement Therapy, Codarts Hogeschool voor de Kunsten
 • Marinus Spreen, Lector Social Work and Arts Therapies, Stenden Hogeschool

Handige documenten