Vaktherapeuten

Strategische Onderzoeksagenda

Strategische Onderzoeksagenda

Op dinsdag 3 oktober 2017 heeft Angeline Miedema, bestuursvoorzitter van de FVB, de Strategische Onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische Beroepen in ontvangst genomen.

Angeline Miedema (bestuursvoorzitter FVB, links) neemt de Strategische Onderzoeksagenda in ontvangst van René Benneker (voorzitter projectgroep Onderzoeksagenda).

De voorzitter van de projectgroep Onderzoeksagenda, René Benneker, bood deze aan. Deze onderzoeksagenda heeft tot doel de krachten te bundelen in het vaktherapeutisch onderzoek en samenhang te faciliteren. Daarnaast moet de onderzoeksagenda zichtbaar maken waar de lacunes en vooral ook de kansen liggen. Op deze manier stimuleert de agenda de wetenschappelijke ontwikkelingen in de vaktherapie.

De drie hoofdlijnen van de agenda zijn wetenschappelijk onderzoek naar:

 • de effecten van vaktherapeutische interventies (reviews, meta-analyses en effectstudies),
 • werkingsmechanismen en werkzame elementen van vaktherapeutische technieken en interventies en
 • de betekenis van vaktherapeutische interventies volgens patiënten, naasten en zorgprofessionals.

Per hoofdlijn worden concrete doelen beschreven die in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Hiermee gaan we als FVB aan de slag in samenwerking met het werkveld, lectoraten, hogescholen, universiteiten en kennisinstituten. Dit betekent overigens niet dat er nu nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt.
In 2016 hebben we als FVB een projectgroep ingesteld met de opdracht om een strategische onderzoeksagenda op te stellen. De onderzoeksagenda is in eerste instantie gericht op de korte termijn (tot en met 2020), op de geneeskundige GGZ (volwassenen) en op de vaktherapeutische beroepen beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Het domein van de vaktherapie is breder dan de GGZ en de doelgroep volwassenen. De agenda zullen we dan ook verder doorontwikkelen voor de overige doelgroepen (minderjarigen en ouderen) en disciplines (speltherapie en psychomotorische kindertherapie) en de andere werkgebieden.

Achtergrond

De directe aanleiding voor het instellen van de projectgroep is het onderzoek van het ZiNL naar het onderscheid tussen dagbesteding en vaktherapie binnen de geneeskundige GGZ en welk bewijs er is voor de effectiviteit van de vaktherapie als ondersteunende behandeling van psychische stoornissen. In de eindrapportage Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ concludeert het ZiNL dat: de effectiviteit van de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht. Ons ontbreekt het dus aan bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie. Toch willen wij op dit moment niet concluderen dat de klassieke vormen van vaktherapie niet tot de te verzekeren  zorg behoren, omdat zij niet zouden voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.
Op basis van bovenstaande conclusie wordt onder andere de volgende aanbeveling gedaan: “We roepen de beroepsgroep op om nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van vaktherapie zodat op termijn (5 jaar) het bewijs kan worden geleverd”. Een eerste stap hierin is het opstellen van een realistische onderzoeksagenda. Als FVB zien we het als onze verantwoordelijkheid om de opdracht van de projectgroep te formuleren en status te geven aan deze projectgroep.

Samenstelling projectgroep

Voorzitter: René Benneker (onafhankelijk voorzitter)
Secretaris: Irene Rentenaar, directeur FVB
Leden:

 • Erik Baars, Lector Antroposofische Gezondheidszorg (vaktherapie), Hogeschool Leiden
 • Jooske van Busschbach, Lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn (PMT), Hogeschool Windesheim
 • Artur Jaschke,  Lector Muziektherapie, ArtEZ Enschede
 • Susanne Haeyen, Bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Susan van Hooren, Hoogleraar Klinische Psychologie, Open Universiteit
 • Martine Noordegraaf, Lector Jeugd en Gezin (speltherapie), Christelijke Hogeschool Ede
 • Anna-Eva Prick, Lector Kennisontwikkeling Vaktherapie, Coöperatie KenVaK
 • Rosemarie Samaritter, Manager Research Master Arts Therapy, Codarts Hogeschool voor de Kunsten
 • Marinus Spreen, Lector Social Work and Arts Therapies, NHL Stenden Hogeschool​
 • Martina de Witte, FVB Kennisinnovatie

Handige documenten

Zie ook  onderzoek Strategische onderzoeksagenda ZiNL onderzoeksagenda