• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

vergoedingen

  1. In 2010 heeft UVIT (Univé, VGZ, IZA en Trias) besloten dat alleen de organisaties die zich verenigd hebben in de koepelverenigingen SRBAG, RBNG, NVAZ, NAP en KAB, opgenomen worden in de polisvoorwaarden van aanbieders van alternatieve zorg. In een gezamenlijke vergadering van de belangenbehartigers van de aangesloten beroepsverenigingen is besloten om niet mee te gaan in de vraag van UVIT. Niet omdat er geen wens is om vaktherapie voor vergoeding in aanmerking te laten komen, maar omdat wij als FVB (en haar beroepsverenigingen) vinden dat wij niet onder de alternatieve zorg thuishoren. Dit lijkt tegenstrijdig met het feit dat we de verzekeraars jaarlijks vragen om vergoeding voor vaktherapie op te nemen in de aanvullende verzekering. De FVB vraagt in principe nooit vergoeding aan onder de noemer alternatieve zorg, maar altijd onder aanvullende of overige psychologische hulpverlening. Desondanks delen de verzekeraars vaktherapie veelal in onder alternatieve zorg in geval van vergoeding. In de afweging om niet in te gaan op het verzoek van UVIT spelen twee redenen: 1. Duidelijke positionering als alternatieve zorgverleners leidt tot opheffing van de Kamer Vaktherapie binnen het CONO (de organisatie die gaat over de beroepen en opleidingenstructuur in de GGZ), met als gevolg de verwijdering van vaktherapeuten uit het CONO-beroepenschema en daarmee het schrappen van vaktherapeuten uit de DBC en ZZP-beroepenlijst. Dit kan direct grote gevolgen hebben voor de positie van leden die in instellingen binnen de DBC ZZP-structuur werken. 2. De FVB en de verenigingen streven nog steeds naar een beschermde beroepsbenaming voor de vaktherapeuten onder artikel 34 van de Wet BIG (vergelijkbaar met bijvoorbeeld ergotherapeuten). Dit betekent dat je je alleen vaktherapeut mag noemen als je een specifiek hiervoor erkende opleiding gevolgd hebt. Dit streven is inmiddels niet meer in eerste instantie gericht op vergoeding vanuit de basisverzekering voor zorg geleverd door zelfstandig vaktherapeuten (i.v.m. de bezuinigingen in de zorg), maar meer gericht op het kwaliteitsimago: zolang VWS communiceert dat alleen zorgverleners die in de Wet BIG genoemd worden goede zorg (volgens minister Schippers evidence based) verlenen, blijft het voor alle vaktherapeuten van essentieel belang om opgenomen te worden in de Wet BIG (denk daarnaast ook aan de BTW-vrijstelling). Voor opname in de Wet BIG is ook de positionering van vaktherapie als reguliere zorg en blijvende participatie in het CONO van groot belang. Uiteraard hebben wij aan UVIT voorgesteld om de verschillende vormen van vaktherapie wel te blijven vergoeden, echter onder de noemer ‘overige psychologische zorg’. Helaas is dit verzoek tot op heden niet gehonoreerd. De FVB heeft in opdracht van de aangesloten beroepsverenigingen de afgelopen twee jaar met UVIT en diverse (minder alternatieve) koepels overleg gehad c.q. onderhandeld, maar is tot op heden niet tot een voor alle partijen acceptabele oplossing gekomen. Ook is onderzocht of aansluiting bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) nog tot de mogelijkheden behoort. Dit is niet haalbaar gebleken door de hoge contributiekosten voor de beroepsvereniging en (opleiding)kosten voor de individuele leden. Zo moet er bijvoorbeeld nog een vierjarig opleidingstraject gevolgd worden om in aanmerking te komen voor registratie in het NAP-register.

  2. CZ is een van de zorgverzekeraars die het verzoek van de FVB voor opname van vergoeding voor vaktherapie in de aanvullende pakketten heeft afgewezen: - onder de noemer alternatieve zorg: want vaktherapie is reguliere zorg. - onder de noemer aanvullende psychologische hulpverlening: want een vaktherapeut kan geen hoofdbehandelaar zijn. Vaktherapeuten zijn opgenomen in de DBC-beroepenlijst, dus wordt vaktherapie volgens CZ vergoed vanuit de basisverzekering, mits gegeven onder eindverantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar. Het feit dat de zelfstandige vaktherapeut geen hoofdbehandelaar kan zijn en dus geen DBC kan openen vinden zij niet het probleem van CZ, maar moet de FVB maar opnemen met VWS.

  3. Nee, de FVB en de aangesloten verenigingen kunnen dit niet voor je doen. De Zorggids is een ‘database’ van de UVIT-inkoopcombinatie van de zorgverzekeraars Univé, GVZ, IZZ en Trias. De bij UVIT aangesloten zorgverzekeraars vergoeden alleen behandelingen als de beroepsorganisatie van de zorgverlener is aangesloten bij een van de alternatieve koepelregisters. Alleen beroepsorganisaties die aangesloten zijn bij een dergelijke koepel, kunnen hun leden aanmelden voor opname in de Zorggids. Dit is niet het geval voor FVB en aangesloten verenigingen.