Vaktherapeuten

Aanmeldingsprocedure voor een CPMO-schrijftraject

Aanmeldingsprocedure voor een CPMO-schrijftraject

Voor deelname aan een begeleid schrijftraject dient een interventievoorstel beschreven te worden door een vooraf geformeerde schrijfgroep. Formeer een schrijfgroep met experts voor een consensus based interventiebeschrijving. Vorm samen met een aantal van 5 expert-vaktherapeuten deze schrijfgroep.

Formatie schrijfgroep op expertise

Het beschrijven van een interventie is een intensief traject waarin een beroep gedaan wordt op verschillende kwaliteiten en competenties zoals het schrijven en herschrijven, het zoeken van onderbouwende literatuur, het lezen en beoordelen van onderzoeken en van theoretisch kunnen onderbouwen. Het is raadzaam om bij het formeren van een schrijfgroep hiermee rekening te houden. Een zorgvuldig, op competenties samengestelde expertgroep kan in het proces van interventieontwikkeling het verschil maken!

Formatie ten behoeve van predicaat consensus-based

Wanneer in een traject van ontwikkelen en beschrijven door vijf expert-vaktherapeuten overeenstemming is bereikt, ontvangt de interventiebeschrijving het predicaat consensus based. Met expert-vaktherapeut wordt bedoeld een vaktherapeuten die ervaring heeft met de doelgroep, het specifieke vakgebied en de beschreven werkwijze. Dit betekent dat er overeenstemming is bereikt over de werkzaamheid van de interventie in de praktijk. Hiermee wordt een eerste stap gemaakt in het traject van validatie van de interventie, dit kan gezien worden als een onderdeel binnen het bredere kwaliteits- en kennisontwikkelingstraject. Het predicaat consensus based wordt bereikt wanneer er in het traject van ontwikkelen en beschrijven van de interventie door minimaal vijf expert-vaktherapeuten overeenstemming is bereikt over de inhoud.

Schrijf samen een interventievoorstel

Vul gezamenlijk met jouw collega-vaktherapeuten waarmee je de expert-schrijfgroep gaat vormen, globaal het format voor Product Basis in (dit kun je vinden onder Hanidige documenten). Dit hoeft dus niet in detail uitgewerkt.

Belangrijk hierbij is dat er in gezamenlijkheid overeenstemming is bereikt over waarop de interventiebeschrijving zich richt: de doelgroep, de te behandelen doelen met gewenste effecten, de behandelwijze en het theoretische kader van waaruit gewerkt wordt. De focus evenals de samenhang tussen bovengenoemde interventieonderdelen dient in het interventievoorstel duidelijk naar voren te komen. Kijk hier voor meer informatie. In de Databank Vaktherapie tref je voorbeelden van interventiebeschrijvingen.

Aanmelding

Wil je deelnemen aan een schrijftraject, meld je dan vóór 31 december 2022 per mail aan bij het bestuurslid kennisinnovatie van jouw beroepsvereniging o.v.v. Schrijftraject CPMO 2023.

Als bijlage bij de aanmelding dien je mee te sturen:

  • Namenlijst van deelnemers aan de schrijfgroep met vermelding mailadressen van de 5 expert-vaktherapeuten;
  • Interventievoorstel in format Product-basis.

Screening en selectie

De beroepsvereniging zal in de eerste weken van januari 2023 de binnengekomen aanmeldingen screenen. Op grond van aantallen ingezonden interventievoorstellen zal mogelijk een selectie plaatsvinden. De selectie van deelname zal vervolgens FVB-breed, vanuit gezamenlijk overleg met de bestuursleden Kennisinnovatie van de verschillende beroepsverenigingen, plaatsvinden.

Start van het begeleid schrijftraject is gepland voor maart 2023.

 

Zie ook  CPMO schrijftraject