Vaktherapeuten

Coronavirus

Coronavirus

Vaktherapie valt onder de zorg. Uitgangspunt is daarom dat je je werk zoveel mogelijk blijft doen, vanzelfsprekend wel binnen de richtlijnen. Het zal in deze tijd zoeken zijn naar hoe je je werk het beste voort kunt zetten. Hieronder zetten we alle relevante informatie die jou als vaktherapeut hierbij kan helpen op een rijtje.
 

 

Hoe geef je vaktherapie vorm in de anderhalvemetersamenleving?

Iedere vaktherapeut heeft te maken met de coronacrisis, of je nu bij een instelling werkt of een eigen praktijk hebt en of je nu met jeugd werkt of met volwassenen. Nu we een andere fase ingaan in deze coronatijd ontstaat de vraag hoe je in de anderhalvemetersamenleving vaktherapie vorm kunt geven. We hebben een checklist opgesteld voor het verlenen van zorg in coronatijd als vaktherapeut. Deze checklist helpt je op weg om aan de minimum eisen te voldoen en is specifiek gericht op jou als vaktherapeut. 

De checklist is een onderdeel van het protocol Vaktherapie in de COVID-19 crisis . De checklist en het protocol zijn bedoeld voor alle vaktherapeuten, zowel in loondienst als vrijgevestigd. 

Op 5 februari 2021 is  het protocol aangepast aan de laaste stand van zaken. In deze vijfde update is informatie over de avondklok (p.7) toegevoegd en het overwegen een FFP2-masker indien nabijheid bij de cliënt noodzakelijk is (p.7).

Daarnaast kun je natuurlijk de richtlijn van Akwa Ggz ‘GGZ en corona’ gebruiken. Voor cliënten is dit gevisualiseerd in een infographic. Deze kun je in de vorm van een poster op A2-formaat gratis bestellen via secretariaat@akwaggz.nl

 

De overheid heeft de vragen die je aan een cliënt moet stellen visueel vormgegeven in deze checklist 'Check:
Stel uw klant/cliënt de volgende vragen:
'.

Attendeer jouw cliënten op de richtlijnen die jij hanteert. Ons advies is dit ook te vermelden op je website. Op de website van de rijksoverheid kun je posters en banners downloaden die je hiervoor kunt gebruiken. 

Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: houd je aan de actuele aanwijzingen van het RIVM en adviseer cliënten om dit ook te doen. Bekijk welke regels voor no-show je hanteert en bepaal voor jezelf hoe je hier nu mee omgaat. Als FVB adviseren wij geen kosten voor no-show in rekening te brengen aan cliënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven en op het laatste moment afzeggen. Vermeld op je website hoe je op dit moment met het afzeggen van afspraken omgaat. De keuze om zelf afspraken wel of niet af te zeggen blijft jouw eigen professionele afweging.

Hier kun je informatie vinden van de rijksoverheid over persoonlijke beschermingsmaatregelen die buiten het ziekenhuis gelden. Als FVB zijn we aangesloten bij de werknemersorganisatie FBZ. Zij hebben gezorgd voor een handreiking voor iedere zorgprofessional rond persoonlijke beschermende middelen. Uitgangspunt is dat alle zorgprofessionals recht hebben hierop en dat je werkgever die kan verstrekken als je hierom vraagt. De handreiking bestaat uit een stroomschema op basis waarvan je kunt bepalen of je veilig zorg kunt verlenen. 

Werk je in de gehandicaptenzorg, bekijk dan ook deze richtlijn over het testbeleid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de
Gehandicaptenzorg
.

Naar boven

Vaktherapie is reguliere zorg

Vaktherapeuten werken op verschillende plekken in de zorg: van verpleeghuis, volwassen ggz tot vrijgevestigde in de jeugdhulp. De zorg hoort tot de vitale beroepen. Je mag dus blijven werken, ook als je een eigen praktijk hebt.

Kom je qua inkomsten in de problemen dan kun je gebruik maken van verschillende regelingen: TOGS, TOZO en de continuïteitsbijdrageregeling van de Zorgverzekeraars. De SBI-code is inmiddels toegevoegd aan de TOGS-regeling. De ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Bovendien hebben minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een zeer dringend beroep gedaan op alle gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020. Met andere woorden: de oproep aan gemeenten is om te betalen voor de reguliere omzet, ook als een zorgaanbieder minder zorg en ondersteuning levert dan normaal vanwege de coronacrisis. Lees hierover meer bij ‘Heb je een eigen praktijk?’.

Vaktherapeuten zijn opgenomen op de lijst van zorgberoepen die voorrang krijgen voor een COVID-test. Voorwaarde is dat je klachten moet hebben en essentiële zorg geeft die zonder jou geen doorgang kan vinden. Dat geldt voor de beroepen en functies die wel genoemd staan op de lijst.  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/06/lijst-met-zorgberoepen-die-in-aanmerking-komen-voor-prioriteitstesten.

Lijst met medische contact beroepen. klik hier

Naar boven

Coronamaatregelen Register Vaktherapie

Om alle vaktherapeuten die geregistreerd zijn bij het Register Vaktherapie zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen, heeft het Register Vaktherapie een aantal maatregelen getroffen: 

 • Verlenging herregistratietermijn met (voorlopig) zes maanden. Dit geldt vooralsnog alleen voor vaktherapeuten van wie de registratie verloopt in de periode van 1 april tot en met 1 juni 2020 (of later als de maatregelen na 1 juni ook nog gelden). 
 • Verlenging accreditatietermijn van door het Register Vaktherapie geaccrediteerde scholingen, trainingen en dergelijke met zes maanden. Dit geldt voor scholingen waarvan de accreditatietermijn vanaf 1 maart 2020 verloopt.
 • Online versies van geaccrediteerde scholingen mogen ook. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die vooralsnog tot 1 september 2020 van kracht zal zijn.

Naar boven

Vergoedingen voor behandeling op afstand

De regiebehandelaar gaat over de declaraties in het DBC. Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het coronavirus te remmen, kun je als zorgverlener 'zorg op afstand' leveren onder de volgende voorwaarden:

 • De verzekerde dient ermee akkoord te gaan om de zorg op afstand te ontvangen.
 • Als zorgverlener dien je duidelijk (liefst per e-mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult).
 • Als zorgverlener dien je duidelijk aan te geven welke applicatie je gebruikt en dien je je ervan te vergewissen dat dit een veilige, AVG-proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per e-mail) te informeren. (Niet veilig zijn Skype (gratis versie), Zoom, Whatsapp en Facetime.)
 • Als zorgverlener dien je voorafgaand aan te geven welk tarief je hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij wel of geen gebruik hiervan wil maken. 

Uitgangspunt is dat in deze coronatijd online therapie een volwaardig alternatief is voor face-to-face behandeling. Dit betekent dat je hiervoor hetzelfde uurtarief mag rekenen. Kies je er zelf voor om jouw tarief te verlagen, dan kun je voor dit deel van jouw inkomstenderving geen aanspraak maken op de financiële regelingen. 

Naar boven

Ben je in loondienst?

Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals. Zij hebben een overzicht gepubliceerd met de meest gestelde vragen van zorgprofessionals rond de coronacrisis en de antwoorden hierop. Deze informatie is gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Het gaat hierbij over vragen als

 • Moet je meewerken aan medisch onderzoek naar mogelijke besmetting met het coronavirus?
 • Kan jouw werkgever je verplichten op een andere afdeling te werken?
 • Hoe zit het met loondoorbetaling als je in quarantaine moet? 

Niet op elke vraag is altijd een pasklaar antwoord te geven: dit hangt soms af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. Het is daarnaast handig de cao die voor jou geldt bij de hand te hebben. Soms is er een gratis app met de cao. 

Kijk ook op de FBZ-pagina over de coronacrisis

Naar boven
 

Heb je een eigen praktijk?

In de VVT-Facebook-groep delen vrijgevestigde vaktherapeuten hoe ze omgaan met de nieuwe richtlijnen en de communicatie met hun cliënten. Maak hier vooral gebruik van! (Let op: dit is een besloten groep die alleen toegankelijk is voor vaktherapeuten die lid zijn van een beroepsvereniging die bij ons als FVB is aangesloten.)

Er zijn vanuit de overheid verschillende maatregelen genomen, we zetten ze hieronder op een rijtje voor je. 

Let op
Uitgangspunt is dat in deze coronatijd online therapie een volwaardig alternatief is voor face-to-face behandeling. Dit betekent dat je hiervoor hetzelfde uurtarief mag rekenen. Kies je er zelf voor om jouw tarief te verlagen, dan kun je voor dit deel van jouw inkomstenderving geen aanspraak maken op de financiële regelingen. 

 • De ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
 • De regeling voor compensatie van meerkosten vanwege corona is verlengd tot 1 januari 2022. De afspraak gold in eerste instantie tot 1 juli 2020 en was later verlengd tot 1 januari 2021. Als zorgaanbieder binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 zul je ook in 2021 extra kosten moeten maken om vaktherapie in lijn met de coronamaatregelen te kunnen organiseren. Om deze reden is besloten de afspraken tussen het Rijk en de VNG te verlengen tot 1 januari 2022.
 • Ook voor het persoonsgebonden budget (PGB) zijn maatregelen getroffen om de continuïteit van zorg voor budgethouders te borgen tot 1 januari 2022. Deze PGB-regeling houdt in dat de generieke maatregel die tijdens de eerste golf van kracht was (regeling doorbetaling niet-geleverde zorg) opnieuw wordt ingevoerd, maar dat doorbetaling alleen mogelijk is onder specifieke in de regeling bepaalde voorwaarden. De situaties waarin niet-geleverde zorg wordt doorbetaald is bij besmetting of de noodzaak tot quarantaine van de budgethouder of van jou als zorgverlener waardoor je tijdelijk geen zorg kan leveren. Ook wordt de zorg doorbetaald bij situaties waarin jij als vaktherapeut de zorg niet conform de geldende richtlijnen kan leveren. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1-10-2020 en is geldig tot en met 31-12-2021.
 • Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.
 • Ben je als ondernemend vaktherapeut ook werkgever, dat is er de regeling NOW.  Als werkgever kun je werktijdverkorting aanvragen.
 • Je kunt de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen.
 • Daarnaast verruimt Economisiche Zaken de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die last ondervinden omdat mensen thuisblijven of omdat de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kun je opvragen bij het corona-loket van de Kamer van Koophandel.
 • Als zorgaanbieder (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken is bij de hulp aan coronapatiënten, maar die inkomsten misloopt door de uitbraak van het coronavirus, kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staat beschreven welke stappen je moet volgen. 

In een bericht van 24 juni 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland een nadere duiding gegeven ten aanzien van enkele onderdelen van de generieke regeling voor de continuïteitsbijdrage. Meer uitleg hierover kun je hier vinden

​Ben je als VVT-er in de afgelopen maanden veel inkomsten misgelopen uit de aanvullende verzekering? In deze infografic leggen ZN en VECOZO uit hoe een aanvraag voor de continuïteitsbijdrageregeling gaat.

Een overzicht met de tijdelijke financiële regelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen kun je hier vinden. Hier kun je ook twee tools vinden waarmee je inzicht kunt krijgen in welke regelingen op jouw situatie van toepassing zijn. Ook de Kamer van Koophandel heeft zo'n tool ontwikkeld: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Naar boven

Kun je jouw locatie niet gebruiken vanwege de corona-maatregelen? Check dan of deze niet toch open mag voor het verlenen van zorg.

Veel gemeentelijke voorzieningen zijn vanwege de coronamaatregelen gesloten. Vaktherapeuten die in gymzalen en andere gemeentelijke voorzieningen hun zorg verlenen, kunnen dit daarom niet meer doen. In sommige gevallen zijn buurthuizen opengesteld om mensen op te vangen die met psychische problemen of ernstige eenzaamheid kampen. Als FVB hebben we bij het Ministerie van VWS aangegeven dat het dan ook logisch is dat vaktherapeuten zorg kunnen blijven bieden aan hun cliënten in bijvoorbeeld gymzalen. Het Ministerie van VWS heeft ons argument opgepakt en is tot de volgende uitspraak gekomen: “Een gymzaal mag in beginsel niet voor het publiek worden opengesteld. Als de gymzaal echter wordt gebruikt als zorglocatie, zoals gedefinieerd in artikel 58a, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, waarbij bepalend is dat het gaat om het verlenen van zorg als bedoeld in de daar genoemde wetten (onder andere Wkkgz en Wmo) dan mag de gymzaal op dat moment voor dat doel worden gebruikt.” Gebruik je geen gymzaal, maar is jouw situatie vergelijkbaar, neem dan contact op met je gemeente. In het verlengde van deze uitspraak is het mogelijk om voor het verlenen van zorg een uitzondering te maken.

Naar boven
 

Werk je met jeugd? 

Kijk dan op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Zij informeren niet alleen jou als professional, maar ook kinderen, ouders en opvoeders over de coronacrisis en de gevolgen ervan.  

Blijf ook als vaktherapeut en zeker in deze tijden alert op de thuissituatie en ondersteun ouders waar nodig. Regelmatig (telefonisch) contact met deze gezinnen is noodzakelijk voor het kind. 

Heb je een contract met de gemeente voor het bieden van jeugdhulp en wil je nu afspraken maken hoe in coronatijd om te gaan met de uitvoering van je contract? Dan kun je deze voorbeeldovereenkomst gebruiken. Deze is gemaakt door twee advocaten - Tim Robben en Ben Bugter - en zij stellen deze voor iedereen ter beschikking. 

Naar boven

Online therapie

Beeldbellen kan een alternatief zijn als face-to-face behandeling niet mogelijk is. Let er wel op dat je dit alleen op beveiligde wijze doet. Skype (consumentenversie), Whatsapp, ZOOM (zowel consumentenversie als betaalde versie) en Facetime bijvoorbeeld zijn onder de AVG niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO, deze blijven gewoon gelden. 

Er bestaat geen duidelijke landelijke visie over welke programma's wel veilig zijn. Hier kun je een lijst vinden met de voor- en nadelen van Skype en 13 andere programma’s voor videobellen. Hieronder geven we een aantal programma’s die je kunt gebruiken voor een videoconsult:

Tips

Naar boven


Heb je vragen over het coronavirus?

Kijk op de website van de overheid of bel het publieksinformatienummer: (800) 1351.

Naar boven
 

Zie ook  coronavirus