Vaktherapeuten

Aanvulling regels voor accreditatie profileringsactiviteiten

13 oktober 2016

Naar aanleiding van vragen heeft de Registratiecommissie de regels voor accreditatie van profileringsactiviteiten verder uitgewerkt en verhelderd. Het nieuwe reglement is door de ALV van de FVB in juni vastgesteld en gepubliceerd op de website van het Register Vaktherapie. Het Reglement maar duidelijker onderscheidt tussen

 1. Publicatie Tijdschrift voor vaktherapie
 2. Externe publicaties
 3. Publicatie van een product of module
 4. Profilering beroepsgroep
 5. Geven van scholing (cursus, training, workshop enzovoort)
 6. Ontwikkelen van scholing (cursus, training, workshop enzovoort)

Graag brengen we ook de volgende zaken nog eens onder de aandacht: 

Tijdig accreditatie aanvragen
Denk eraan dat alle activiteiten (supervisie, intervisie, scholing, profilering enzovoort) die je opvoert in je persoonlijke dossier, geaccrediteerd moeten zijn. Alle informatie over het aanvragen van accreditatie en de bewijslast is te vinden op de website van het Register Vaktherapie. Denk er ook aan dat je tijdig accreditatie aanvraagt voor je bij- en nascholing als dit niet door de aanbieder gebeurt. Je kunt voor maximaal 1 kalenderjaar terug accreditatie aanvragen, dus in 2016 alleen voor scholing van na 1 januari 2015. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat na deze termijn het vaak voor de accreditatiecommissie niet meer mogelijk is om de informatie objectief te beoordelen omdat de informatie over de scholing niet meer op websites beschikbaar is.

Accreditatie van activiteiten van Regiogroepen, Werkveldgroepen, Werkveldnetwerken en dergelijke 
Er blijven veel vragen bestaan rondom de accreditatie van activiteiten voor en door werkveldnetwerken, werkveldgroepen, regiogroepen en dergelijke (hierna genoemd ‘groepen’), waarvan het niet altijd duidelijk is in welke categorie de activiteiten vallen. Belangrijkste voorwaarde is dat het gaat om ‘groepen’ die door de FVB en/of de aangesloten beroepsverenigingen ingesteld of erkend zijn. Groepen kunnen verschillende activiteiten organiseren. Kort samengevat kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • Wordt er door een groep een programma aangeboden in het kader van bij- en nascholing, dan kan dit voor accreditatie als bij- en nascholing worden aangeboden, zolang het aan de voorwaarden voldoet.
 • Degenen die binnen het programma van een groep lezingen en/of workshops verzorgen, kunnen hun activiteiten laten accrediteren in het kader van beroepsprofilering.
 • De personen die het bestuur en/of coördinatie van de groep verzorgen en/of het programma organiseren, kunnen hun activiteiten laten accrediteren als bestuursactiviteiten, indien zij in het bezit zijn van een verklaring van het bestuur/directeur van de betrokken beroepsvereniging.
 • Als het een kleine groep betreft en de activiteiten vallen onder de regels voor intervisie, dan kan de groep zich aanmelden en laten accrediteren als intervisiegroep.

Alle overige ‘gewone’ bijeenkomsten c.q. activiteiten van de groepen leveren verder géén punten op.

Bestuursactiviteit
Voor bestuurlijke activiteiten in de volgende organen worden punten toegekend in het kader van de registratie:

 • Bestuur FVB en/of beroepsvereniging, vallend onder de FVB
 • Lidmaatschap officieel orgaan van federatie en/of beroepsvereniging (commissie, werkgroep of anderszins, inclusief Register Vaktherapie). 
 • Ondernemingsraad instelling waar geregistreerde werkzaam is.
 • Formele vertegenwoordiging namens de FVB en/of beroepsvereniging in een externe commissie (bijvoorbeeld werkveldcommissie van een van de opleidingen) of Kennisinnovatieprojecten (Trimbos, Kwaliteitsnetwerk GGz, enzovoort). 
 • Senior geregistreerden kunnen KI-gerelateerde bestuursactiviteiten (bijvoorbeeld CPMO, redactie, participatie in richtlijnontwikkeling) voor registratie opvoeren als onderdeel van de verplichte KI-gerelateerde activiteiten.

Verder gelden de volgende regels:

 1. Het lidmaatschap van een orgaan dient minimaal voor de periode van één jaar te zijn vervuld.
 2. Uitzondering hierop is wanneer een commissie of werkgroep minder dan een jaar actief is geweest. In dat geval dient de volledige doorlooptijd van werkgroep of commissie te zijn geparticipeerd.

Kennisinnovatie-gerelateerde activiteiten
Speciaal voor de leden die bezig zijn met herregistratie in het Senior Register. Sinds 1 juli 2014 moet je voor herregistratie in het Senior Register ook minimaal 40 punten voor kennisinnovatie-gerelateerde activiteiten opvoeren. Zie de website van het Register. Je kunt deze punten vergaren door:

 • Publicatie van een artikel in het Tijdschrift voor Vaktherapie of in een ander aan het vakgebied gerelateerd (wetenschappelijk) vakblad
 • Het schrijven van een product of module
 • Reviewen van een artikel over vaktherapie voor het Tijdschrift voor Vaktherapie of een gerelateerd vakblad
 • Het geven van een lezing over een kennisinnovatie-gerelateerd onderwerp
 • Zitting in de Commissie Evidentie van de FVB
 • Zitting in de (hoofd)redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie
 • Namens het bestuur van de FVB of van een van de aangesloten beroepsverenigingen participeren in externe organen die van belang zijn op het gebied van Kennisinnovatie. Denk hierbij aan participatie in de projecten rondom Zorgstandaarden en Generieke Modules.
 • Zitting in de Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO)
 • Bestuurslid van de FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen op het gebied van kennisinnovatie
 • Zitting in een werkgroep van de FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen op het gebied van onderzoek. Bijvoorbeeld de Commissie Onderzoek van de NVPMT.

De informatie over de bewijslast vindt je op de website van het Register Vaktherapie. Bij het aanpassen van de regels per 1 juli 2014 is ook een overgangsregeling vastgesteld. Senior geregistreerden die moeten herregistreren in het Senior Register:

 • Tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017:
  Moeten 20 punten kennisinnovatie gerelateerde activiteiten vergaard hebben.
 • Vanaf 1 juli 2017:
  Moeten de volledige 40 punten kennisinnovatie gerelateerde activiteiten vergaard hebben.

In alle gevallen moet wel het totale aantal van 200 punten (nieuwe regeling) behaald zijn en moet er uiteraard voldaan zijn aan de overige voorwaarden. Alle Senior geregistreerden zijn hierover in maart 2014 persoonlijk geïnformeerd.

Zie voor meer informatie de website van het Register.

Zie ook  registratie accreditatie Register Vaktherapie profilering