Vaktherapeuten

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: positief advies over Hervormingsagenda Jeugd

23 mei 2023

Als FVB werken we in het SBJ (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd) samen met andere beroepsverenigingen op het terrein van de jeugdhulp. Vanuit het SBJ hebben we we ons hard gemaakt om het jeugdzorgstelsel, waarvoor gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gekregen, op een aantal cruciale onderdelen aan te passen en te versterken. Dit is een lang, intensief en soms moeizaam proces geweest, maar vanuit de SBJ kunnen we nu de Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies aan onze achterban voorleggen ter consultatie. We denken dat we met de gemaakte afspraken op een aantal punten verbeteringen doorvoeren in de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Essentieel is dat we hierbij ook meer ruimte voor jeugdprofessionals creëren om kwaliteit te leveren en te kunnen blijven leren en ontwikkelen. 

De onderdelen waar het om gaat, zijn: 

  • De kwaliteit van de zorg moet omhoog. Daarom wordt er geïnvesteerd in een groot kwaliteitsprogramma waarin professionals een stevige rol krijgen;
  • De inkoop van jeugdhulp wordt versimpeld door betere coördinatie van en afspraken tussen gemeenten over contractering, met als gevolg minder administratie voor professionals; 
  • De lokale teams waar kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen, worden verstevigd en uitgebreid met de noodzakelijke kennis van professionals om zowel goede triage te doen en ook hulp te bieden als dat nodig is; 
  • Er komen bindende afspraken over inkoop op regionaal en landelijk niveau waardoor zorg beter geborgd wordt. Op dit punt volgt een AMvB (algemene maatregel van bstuur) zorgvormen, de uitwerking daarvan neemt het ministerie van VWS nog dit jaar ter hand, in afstemming met alle partijen.

Uiteindelijk moeten de maatregelen zich in de uitvoering bewijzen. Wij zijn hoopvol dat we hierin daadwerkelijk tot betere jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen komen doordat we met de vijfhoek (rijk, gemeenten, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en beroepsverenigingen) gezamenlijk blijven optrekken. De daartoe ingerichte governance structuur voor de Hervormingsagenda is wat ons betreft een grensverleggende en vernieuwende stap: een verantwoordelijkheid om tot echt gelijkwaardige samenwerking te komen tussen jongeren, ouders, professionals, branches, gemeenten en rijk.

We blijven ondertussen onze zorgen uitspreken over de financiële kaders die tussen gemeenten en rijk zijn afgesproken. Als SBJ  zijn we niet betrokken bij de financiële afspraken tussen de rijksoverheid en gemeenten over de jeugdhulp. De voorgenomen besparingsopgaves mogen op geen enkele manier het inhoudelijke ontwikkelproces en daarmee de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in de weg zitten. Hier zullen wij heel scherp op blijven toezien.

Zie ook  Jeugdhulp Hervormingsagenda Jeugd SBJ Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd