Samenwerkingsverbanden

Als FVB werken we op verschillende gebieden met diverse partijen samen om zo onze doelen te bereiken. Soms gaat het om tijdelijke samenwerking gerelateerd aan een bepaalde ontwikkeling, soms om langdurige samenwerking. Hieronder vind je een aantal van de belangrijkste samenwerkingsverbanden waar de FVB aan deelneemt.

 

Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ)

We zijn lid van de werknemersorganisatie Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). De FBZ onderhandelt namens de aangesloten beroepsorganisaties in de zorg voor de cao's Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, Gezondheidscentra, Universitaire Medische Centra en Nederlandse Universiteiten. Ook onderhandelt de FBZ over sociale plannen bij reorganisaties. FBZ informeert cao-leden van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen over de onderhandelingen. Zij mogen ook stemmen over het onderhandelingsresultaat.
 

Register Schematherapie

Vanaf december 2014 is het Register Schematherapie geopend voor vaktherapeuten. Vaktherapeuten kunnen toetreden onder de titel ‘schematherapeutisch werker’. Er is een reglement opgesteld met duidelijke eisen waaraan vaktherapeuten dienen te voldoen op het gebied van cursussen, supervisie en intervisie. Hiernaast is er een ‘grandfathering’-regeling opgesteld die het mogelijk maakt om ervaren vaktherapeuten die al ruime ervaring hebben met schematherapie, te laten toetreden.
 

Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB)

Sinds 2014 maken alle erkende opleidingen vaktherapeutische beroepen (met uitzondering van de VU/PMT) deel uit van het Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB). Ook wij zijn sinds 2014 lid van het LOO VTB.

Alle hbo-instellingen zijn lid van de brancheverenging de Vereniging Hogescholen. Deze vereniging is georganiseerd via de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Kunst, Landbouw, Pedagogisch, Sociaal Agogisch en Techniek. Per sector is er een Sectoraal Adviescollege dat het bestuur van de Vereniging adviseert over onderwijszaken die spelen in die sector. Binnen de sectoren is er per opleidingscluster weer een Landelijk Overleg Opleidingen. Het LOO VTB is hierin uniek, omdat dit opleidingen verenigt over meerdere sectoren (gezondheid, kunst en sociaal agogisch).
 

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

We zijn lid van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, een samenwerkingsverband dat eind 2013 is opgericht. In het Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden.

Deel dit via: