Samenwerkingsverbanden

Als FVB werken we op verschillende gebieden met diverse partijen samen om zo onze doelen te bereiken. Soms gaat het om tijdelijke samenwerking gerelateerd aan een bepaalde ontwikkeling, soms om langdurige samenwerking. Hieronder vind je een aantal van de belangrijkste samenwerkingsverbanden waar de FVB aan deelneemt.

 

Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ)

We zijn lid van de werknemersorganisatie Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). De FBZ onderhandelt namens de aangesloten beroepsorganisaties in de zorg voor de cao's Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, Gezondheidscentra, Universitaire Medische Centra en Nederlandse Universiteiten. Ook onderhandelt de FBZ over sociale plannen bij reorganisaties. FBZ informeert cao-leden van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen over de onderhandelingen. Zij mogen ook stemmen over het onderhandelingsresultaat. Wil je weten wat de FBZ in 2020 gedaan heeft, bekijk dan hier het jaarverslag
 

Register Schematherapie

Vanaf december 2014 is het Register Schematherapie geopend voor vaktherapeuten. Vaktherapeuten kunnen toetreden onder de titel ‘schematherapeutisch werker’. Er is een reglement opgesteld met duidelijke eisen waaraan vaktherapeuten dienen te voldoen op het gebied van cursussen, supervisie en intervisie. 
 

Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB)

Sinds 2014 maken alle erkende opleidingen vaktherapeutische beroepen (met uitzondering van de VU/PMT) deel uit van het Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB). Ook wij zijn sinds 2014 lid van het LOO VTB.

Alle hbo-instellingen zijn lid van de brancheverenging de Vereniging Hogescholen. Deze vereniging is georganiseerd via de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Kunst, Landbouw, Pedagogisch, Sociaal Agogisch en Techniek. Per sector is er een Sectoraal Adviescollege dat het bestuur van de Vereniging adviseert over onderwijszaken die spelen in die sector. Binnen de sectoren is er per opleidingscluster weer een Landelijk Overleg Opleidingen. Het LOO VTB is hierin uniek, omdat dit opleidingen verenigt over meerdere sectoren (gezondheid, kunst en sociaal agogisch).
 

Alliantie kwaliteit GGz (Akwa)

We zijn lid van de Alliantie kwaliteit GGz (Akwa), een samenwerkingsverband dat begin 2018 is opgericht. Akwa zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat doen ze met de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties (o.a. ROM). Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Bij de uitvoering zijn ook zorgaanbieders en financiers betrokken.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en het beleidsonderdeel van de Stichting Benchmark GGz moeten per 1 januari 2019 geheel geïntegreerd zijn in Akwa.

De FVB is lid van de Kwaliteitsraad van Akwa.

 

Samenwerkende beroepsverenigingen 'Zorg voor de jeugd - samen steeds beter'

Ook werken we samen met andere beroepsverenigingen binnen het programma Zorg voor de Jeugd. Op deze manier krijgt de professional (en dus ook de vaktherapeut) een stem in dit programma. 

 

Deel dit via: