Zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel is de naam voor de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Het Zorgprestatiemodel gaat in per 1 januari 2022. Het is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek.
 

Waarom is het Zorgprestatiemodel ingevoerd?

De naam zegt het al: het fundament van het Zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het Zorgprestatiemodel kent de volgende eigenschappen:

  • Transparant
    De prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk. Bovendien zijn ze begrijpelijk voor de cliënt.
  • Minder administratieve lasten
    Er wordt straks betaald op basis van prestaties en niet op basis van minuten. De indirecte tijd (zoals verslaglegging of een multidisciplinair overleg) is meegenomen in de tarieven en hoeft daarom niet meer apart te hoeven vastgelegd.
  • Snel inzicht in kosten
    Om te weten wat de kosten zijn geweest van de zorg die is geleverd, hoeft niet meer gewacht te worden op het einde van een traject. De prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject (zoals een DB(B)C), maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

 

Wat verandert precies?

De nieuwe bekostiging geldt voor de generalistische basis ggz (gb-ggz), voor de gespecialiseerde ggz (gggz) inclusief jaar 2 en 3 van de langdurige ggz (l-ggz), en voor de forensische zorg (fz). Het Zorgprestatiemodel gaat niet over de inhoud van de zorgverlening. Wel verandert de manier waarop wordt vastgelegd welke zorg er is verleend en hoe dit in rekening wordt gebracht. Voor de generalistische basis ggz vervallen de prestaties die nu gebruikt worden. Voor de gespecialiseerde ggz vervallen de diagnose-behandelcombinaties (DBC’s.) Voor de langdurige ggz vervallen de  zorgzwaartepakketten (ZZP’s). En voor de forensische zorg vervallen diagnose-behandel-beveiligingscombinatie (de DBBC’s). Ze worden allemaal vervangen voor de prestaties van het Zorgprestatiemodel.

 

Vaktherapie bij de erkende beroepen

Met dit nieuwe Zorgprestatiemodel wordt ook een landelijke veldnorm voor de verschillende beroepen in de ggz en de forensische zorg ingevoerd. Concreet betekent dit dat een lijst van erkende beroepen wordt vastgesteld die consulten mogen declareren. Als FVB hebben we ons ervoor ingezet dat vaktherapeuten op de lijst met deze beroepen staan. Op deze manier kunnen vaktherapeuten ook in de toekomst erkend blijven. Het resultaat is dat beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie op de beroepenlijst voor de volwassen-ggz staan. Deze disciplines kunnen nog steeds consulten declareren. 

 

Vergoeding vaktherapie in tarief voor verblijfsdag

In het kader van vereenvoudiging van declaraties en meer integraal werken in de zorg zit de vergoeding voor vaktherapie in een klinische setting in het tarief van een verblijfsdag. In een klinische setting hoef je als vaktherapeut dus geen aparte consulten meer te registreren voor vaktherapie en dagbesteding. Dat geldt ook voor de groepsconsulten. Hiermee is vaktherapie één van de eerste beroepen waarbij de vergoeding geïntegreerd is. Andere beroepen volgen in 2023. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) ziet dit als een sterke vereenvoudiging van de administratieve lasten voor jou als vaktherapeut. Binnen het integrale tarief blijft een herkenbaar deel voor vaktherapie. De Nza geeft ook aan dat het Zorgprestatiemodel geen reden is om te bezuinigen op vaktherapie.

 

Budget voor vaktherapie

Het budget voor vaktherapie wijzigt niet. De invoering van het Zorgprestatiemodel betekent dus niet dat er minder of geen budget is voor vaktherapie in de instelling waar jij als vaktherapeut werkt. Dit heeft de Nza bevestigd. Het budget voor vaktherapie wordt niet verminderd door de invoering van het Zorgprestatiemodel. Als het budget voor vaktherapie verminderd wordt in een instelling, dan is dit een beslissing van de instelling zelf over het totale budget.

 

Vrije keuze van een cliënt voor een behandelaar

Het Zorgprestatiemodel regelt de bekostiging van zorg. De aanspraak op zorg volgens de Zorgverzekeringswet verandert niet. Het recht om als cliënt zelf een zorgverlener of zorgaanbieder te kiezen verandert ook niet. Het kan wel zijn dat de verzekeringspolis voorwaarden stelt.

 

Wat merkt de cliënt van het Zorgprestatiemodel?

De cliënt merkt dat nota’s duidelijker zijn. Hij kan bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie hij een consult heeft gehad en hoelang dat duurde. Het is niet zo dat de zorg zelf veranderd door de invoering van het Zorgprestatiemodel. Het model gaat alleen over de bekostiging van de zorg.

 

Meer informatie over het Zorgprestatiemodel

Kijk voor meer algemene informatie over het Zorgprestatiemodel op de website www.zorgprestatiemodel.nl. Vooral de webinars zijn informatief. Op de pagina Downloads vind je ook het nodige voorlichtingsmateriaal. 

Loop je als vaktherapeut tegen problemen aan of signaleer je knelpunten? Dan horen we dit graag.zodat we het kunnen delen met de Nederlandse Zorgautoriteit als verantwoordelijke voor de invoering van het Zorgprestatiemodel. Vanzelfsprekend blijven we als FVB de vinger aan de pols houden en houden we de belangen van jou als vaktherapeut in de gaten. Je kunt ons mailen via info@vaktherapie.nl.

Deel dit via: