Vaktherapeuten

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Als FVB werken we op verschillende gebieden met diverse partijen samen om zo onze doelen te bereiken. Soms gaat het om tijdelijke samenwerking gerelateerd aan een bepaalde ontwikkeling, soms om langdurige samenwerking. Hieronder vind je een aantal van de belangrijkste samenwerkingsverbanden waar de FVB aan deelneemt.

FBZ - vakbond voor zorgprofessionals

We zijn lid van de werknemersorganisatie FBZ. De FBZ onderhandelt namens de aangesloten beroepsorganisaties voor de cao's Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, Gezondheidscentra, Universitaire Medische Centra en Nederlandse Universiteiten. FBZ informeert cao-leden van de bij ons aangesloten beroepsverenigingen over de onderhandelingen. Zij mogen ook stemmen over het onderhandelingsresultaat. 

Ook onderhandelt de FBZ over sociale plannen bij reorganisaties.

P3NL

Als FVB hebben we ons aangesloten bij P3NL. P3NL is een federatie van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. De bij P3NL aangesloten verenigingen voelen een collectieve verantwoordelijkheid voor een mentaal gezonde samenleving. Ook als FVB staan we hiervoor. Binnen P3NL werken de verenigingen op een aantal onderwerpen domeinoverstijgend samen. P3NL bestaat uit elf verenigingen met gezamenlijk bijna 50.000 leden.

P3NL is als platform het véhicle voor ons en de andere aangesloten verenigingen om knelpunten en trends te signaleren, en om antwoorden te formuleren op vragen en uitdagingen voor de gezondheidszorg. Deze antwoorden dragen de partijen gezamenlijk uit. Hierbij is P3NL zichtbaar en agendazettend met mandaat van de aangesloten verenigingen.

Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’ en is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut. In de alliantie werken vertegenwoordigers van patiënten- en beroepsverenigingen en brancheorganisaties uit de ggz samen. Onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkelt de geestelijke gezondheidszorg kwaliteitsstandaarden voor behandeling van psychische klachten. Daarin hebben patiënten, naasten en zorgverleners samen beschreven wat zij goede zorg vinden. De kwaliteitsstandaarden staan op GGZ Standaarden en de patiëntinformatie staat op Thuisarts.nl. Akwa GGZ ondersteunt zorgaanbieders bij de implementatie van deze kwaliteitsstandaarden. Ook bieden ze lerende netwerken een veilige, digitale omgeving. In GGZ Dataportaal worden behandel-, proces- en patiëntkenmerken gekoppeld aan uitkomstinformatie en wordt inzichtelijk hoe een behandeling bij een specifieke groep patiënten werkt.

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ)

Ook werken we samen met andere beroepsverenigingen. Op deze manier krijgt de professional (en dus ook de vaktherapeut) een stem. SBJ is een samenwerking van:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Register Schematherapie
Vanaf december 2014 is het Register Schematherapie geopend voor vaktherapeuten. Vaktherapeuten kunnen toetreden onder de titel ‘schematherapeutisch werker’. Er is een reglement opgesteld met duidelijke eisen waaraan vaktherapeuten dienen te voldoen op het gebied van cursussen, supervisie en intervisie. 

Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB)
Sinds 2014 maken alle erkende opleidingen vaktherapeutische beroepen (met uitzondering van de VU/PMT) deel uit van het Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB). Ook de FVB is sinds 2014 lid van het LOO VTB.
Alle hbo-instellingen zijn lid van de brancheverenging de Vereniging Hogescholen. Deze vereniging is georganiseerd via de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Kunst, Landbouw, Pedagogisch, Sociaal Agogisch en Techniek. Per sector is er een Sectoraal Adviescollege dat het bestuur van de Vereniging adviseert over onderwijszaken die spelen in die sector. Binnen de sectoren is er per opleidingscluster weer een Landelijk Overleg Opleidingen. Het LOO VTB is hierin uniek, omdat dit opleidingen verenigt over meerdere sectoren (gezondheid, kunst en sociaal agogisch).

 

 
 

Zie ook  FBZ Register Schematherapie LOO VTB Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz