Vaktherapeuten

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Als FVB werken we op verschillende gebieden met diverse partijen samen om zo onze doelen te bereiken. Soms gaat het om tijdelijke samenwerking gerelateerd aan een bepaalde ontwikkeling, soms om langdurige samenwerking. Hieronder vind je een aantal van de belangrijkste samenwerkingsverbanden waar de FVB aan deelneemt.

Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ)
We zijn lid van de werknemersorganisatie Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). De FBZ onderhandelt namens de aangesloten beroepsorganisaties in de zorg voor de cao's Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, Gezondheidscentra, Universitaire Medische Centra en Nederlandse Universiteiten. Ook onderhandelt de FBZ over sociale plannen bij reorganisaties. FBZ informeert cao-leden van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen over de onderhandelingen. Zij mogen ook stemmen over het onderhandelingsresultaat. Wil je weten wat de FBZ in 2020 gedaan heeft, bekijk dan hier het jaarverslag

Register Schematherapie
Vanaf december 2014 is het Register Schematherapie geopend voor vaktherapeuten. Vaktherapeuten kunnen toetreden onder de titel ‘schematherapeutisch werker’. Er is een reglement opgesteld met duidelijke eisen waaraan vaktherapeuten dienen te voldoen op het gebied van cursussen, supervisie en intervisie. 

Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB)
Sinds 2014 maken alle erkende opleidingen vaktherapeutische beroepen (met uitzondering van de VU/PMT) deel uit van het Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB). Ook de FVB is sinds 2014 lid van het LOO VTB.
Alle hbo-instellingen zijn lid van de brancheverenging de Vereniging Hogescholen. Deze vereniging is georganiseerd via de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Kunst, Landbouw, Pedagogisch, Sociaal Agogisch en Techniek. Per sector is er een Sectoraal Adviescollege dat het bestuur van de Vereniging adviseert over onderwijszaken die spelen in die sector. Binnen de sectoren is er per opleidingscluster weer een Landelijk Overleg Opleidingen. Het LOO VTB is hierin uniek, omdat dit opleidingen verenigt over meerdere sectoren (gezondheid, kunst en sociaal agogisch).

Alliantie kwaliteit GGz (Akwa)
Akwa GGZ
staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’ en is een door GGZ-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut. In de alliantie werken vertegenwoordigers van patiënten- en beroepsverenigingen en brancheorganisaties uit de GGZ samen.
Onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkelt de geestelijke gezondheidszorg kwaliteitsstandaarden voor behandeling van psychische klachten. Daarin hebben patiënten, naasten en zorgverleners samen beschreven wat zij goede zorg vinden. De kwaliteitsstandaarden staan op GGZ Standaarden en de patiëntinformatie staat op Thuisarts.nl.
Akwa GGZ ondersteunt zorgaanbieders bij de implementatie van kwaliteitsstandaarden. Ook bieden ze lerende netwerken een veilige, digitale omgeving. In GGZ Dataportaal worden behandel-, proces- en patiëntkenmerken gekoppeld aan uitkomstinformatie en wordt inzichtelijk hoe een behandeling bij een specifieke groep patiënten werkt.

Samenwerkende beroepsverenigingen 'Zorg voor de jeugd - samen steeds beter'
Ook werken we samen met andere beroepsverenigingen binnen het programma Zorg voor de Jeugd. Op deze manier krijgt de professional (en dus ook de vaktherapeut) een stem in dit programma.  

Zie ook  FBZ Register Schematherapie LOO VTB Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz